Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 25 - Dünya’nın Sonu

Dünya’nın Sonu
(Tanrı) geleceği Bilendir;
O, böylesi bir bilgiyi kimsenin açığa çıkarmasına izin vermez.
Sadece seçtiği elçiler aracılığıyla
gelecek ve geçmiş olayları vahyeder.                                                             [72:27]
 
    Dünya’nın sonunu ortaya çıkarmak, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olarak bana yüklenen görevler arasındadır (Sayfa 415). 18:7-8 ve 69:13-15’ten bu dünyanın sona ereceğini öğreniyoruz. Yeni bir yeryüzü ve yeni gökler, mevcut göklerin ve yeryüzünün yerini alacaktır (14:48).

 

Dünya’nın Sonunun Yaklaştığının İşaretleri

     Kuran birçok işaret sağlar ve Dünya’nın sonunun açığa çıkması için tüm araçların verildiğini ifade eder (47:18). Kuran’da verilen işaretler şunlardır:

1. Ay’ın yarılması: Bu, 1969 yılının Haziran ayında Ay’a inip Ay’ın kaya parçalarını getirdiğimizde gerçekleşmiş oldu. Artık Dünya’daki insanlar Ay’ın parçalarına bakmak için birçok müze, üniversite ve gözlemevine gidebilirler.

2. Kuran’ın 19-temelli matematiksel kodunun keşfi (74:30-37): 1969-1974’te yerine getirildi.

3. Yaratık (27:82): “Topraktan yapılmıştır, insanları Yaratıcılarına karşı ilgisiz olduklarına dair ikaz eder.” Topraktan yaratılmış olan Yaratık ortaya çıktı ve Kuran’ın sayısal kodunu açığa çıkarmada ve dünyanın Tanrı’nın mesajını ihmal ettiğini ilan etmede aracı oldu; o yaratık bilgisayardır. 27:82’yi oluşturan rakamların toplamının 19 ettiğine dikkat edin.

4. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin Görünmesi (3:81): Ek 2’de detaylıca anlatıldığı gibi, tüm peygamberler kutsal yazıları ilettikten sonra, arındırmak ve birleştirmek için Kuran’da önceden haber verilen sağlamlaştırıcı bir elçi gelir. Bu kehanet Ramazan 1408’de gerçekleştirildi.

5. Duman (44:10): Tanrı’nın Antlaşma Elçisi birleştirilmiş mesajı ilettikten ve İslam’ın (Teslimiyet’in) Tanrı tarafından kabul edilebilir tek din olduğunu ilan ettikten sonra cereyan eder.

6. Yecüc ve Mecüc: Tanrı’nın planına göre, Hicri 1700’de (MS 2271’de) yeniden ortaya çıkarlar. Yecüc ve Mecüc’ten 18:94 ve 21:96’da bahsedilir. Eğer 18:94’ten Sure 18’in sonuna kadar ayetleri sayarsanız, 17 bulursunuz. 21:96’dan Sure 21’in sonuna kadar ayetleri sayarsanız, yine 17 bulursunuz. Bu, Yecüc ve Mecüc’ün Hicri 1700 yılında tekrar ortaya çıkacağına dair Kuran’ın işaretidir.

 

Gizli Kalmayacaktır [20:15]

            Sure 20’nin 15. Ayeti, Dünya’nın sonunun Dünya’nın sona ermesinden önce Tanrı tarafından açıklanacağını bize bildirir ve Sure 15’in 87. Ayeti bu olaya ilişkin zamanı verir.
 
Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.                                                  [15:87]
    
   Yedi çift 14 Kuranî Başlangıçtır. Kuran’ın mucizesinin bu esaslı sütunlarının toplam sayısal değeri, Dünya’nın sonunun yılını göstermektedir. Sure 15’in 85. Ayetinin şunu belirtmesi dikkat çekicidir: “Dünya’nın sonu muhakkak gerçekleşecektir.” Bir sonraki ayet olan 15:86, bu dünyanın Yaratıcısının Tanrı olduğunu ve onun ne zaman son bulacağını da elbette ki O’nun bileceğini bize söyler. Sonraki ayet olan 15:87 ise bize dünyanın ne zaman son bulacağını söyler. Tablo 1’de gösterildiği gibi, Kuranî Başlangıçların “Yedi Çiftinin” sayısal değerlerinin toplamı 1709’dur (Ek 1’deki Tablo 1’e de bakınız). 15:87’ye göre, bu kehanetin Kuran’da bildirildiği andan itibaren, Dünya 1709 ay yılı boyunca yaşayacaktır. Bu, Dünyanın 1710 yılında sona ereceği anlamına gelir. Bu sayı 19’un katıdır; 1710=19x90.

     Bu bilginin ortaya çıkışı, Hicri 1400 yılında, Dünya’nın önceden haber verilen sonundan 309 yıl önce gerçekleşti (1709-1400 = 309). Bu sayı Kuranî bir sayıdır (18:25) ve Dünya’nın sonu ile bağlantılıdır (18:21). 18:25’teki 309’un yazımının kendine özgü yolu olan “Üç yüz yıl, artı dokuz daha” ifadesi, 309’un ay yılı olduğuna işaret etmektedir. 300 güneş yılı ile 300 ay yılı arasındaki fark 9 yıldır.

    Bu keşfin yılı olan Hicri 1400, MS 1980 yılına denk gelir ve 1980 artı 300 güneş yılı 2280 eder, bu da 19’un katıdır, 19x120. Dolayısıyla, Dünya MS 2280, 19x120 yılına denk gelen Hicri 1710, 19x90 yılında sona erer. Bu güçlü Kuranî kanıtları kabul etmeyen inkârcılar için Dünya’nın sonu ansızın gelecektir (6:31, 44, 47; 7:95, 187; 12:107; 21:40, 22:55; 26:202; 29:53; 39:55; 43:66 ve 47:18).

 
Tablo 1: Kuranî Başlangıçların “Yedi Çiftinin”
Toplam Sayısal Değeri
Kuranî Başlangıç
Sayısal Değer
1. Q
100
2. N
50
3. S (Sad)
90
4. H.M
48
5. Y.S
70
6. T.H
14
7. T.S
69
8. A.L.M.
71
9. A.L.R.
231
10. T.S.M.
109
11. ‘A.S.Q.
230
12. A.L.M.S.
161
13. A.L.M.R.
271
14. K.H.Y.’A.S
195
 
1709
 
     Hadis, dini öğretilerin kaynağı olarak yasaklanmış olsa da (Ek 19), yararlı bir tarih kaynağı olabilir. İslam’ın ilk yüzyıllarındaki tarihi olaylar, yerel gelenekler ve âdetler hakkında birçok bilgi çıkarabiliriz. Hadis kitapları, Kuranî Başlangıçların Müslüman Ümmetinin ömrünü belirlediğine inanıldığını belirtmektedir. Beydavi tarafından yazılan klasik tefsir, Kuranî Başlangıçların olası bir açıklaması olarak aşağıdaki tarihi olayı aktarır. Aynı olay Suyuti’nin İTKAN’ında detaylıca anlatılmaktadır, İlk Baskı, Hicri 1318, Cilt 2, Sayfa 10.
 

Medine Yahudileri Peygambere gittiler ve dediler ki “Senin Kuran’ın A.L.M. ile başlıyor ve bu Başlangıçlar senin dininin ömrünü gösterir. ‘A’ 1, ‘L’ 30 ve ‘M’ 40 olduğundan, bu, senin dininin 71 yıl yaşayacağı anlamına geliyor.” Muhammed dedi ki “Biz ayrıca A.L.M.S’ye de sahibiz.” Dediler ki “ ‘A’ 1, ‘L’ 30, ‘M’ 40 ve ‘S’ 90’dır. Bunun toplamı 161 eder. Başka bir şeyiniz var mı? Peygamber dedi ki “Evet, A.L.M.R.” Dediler ki “Bu daha uzun ve daha ağırdır; ‘A’ 1, ‘L’ 30, ‘M’ 40 ve ‘R’ 200’dür, toplam 271 yapar.” Sonunda vazgeçip şöyle dediler, “Biz ona bu Başlangıçlardan kaç tane verildiğini bilmiyoruz!”

[Suyuti’nin ünlü Referansı ITKAN]

 
     Bu anlatı iyi bilinmesine rağmen, birçok âlim Kuranî Başlangıçlar ile Dünya’nın sonu arasındaki açık bağlantıyı kabul etmekte isteksiz davrandılar. Hesaplamanın Dünya’nın sonunu ve yargıyı bir gerçek haline getirmesi basit nedeninden ötürü, bu konuyla uğraşmaya cesaret edemediler.
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown