Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

EK 24 - Tanrı’nın Sözü ile Oynamak

İnsanüstü matematiksel bir sistem, Kuran’ın her tarafına yayılır ve onun içindeki her bir öğeyi korumaya ve gerçekliğini kanıtlamaya hizmet eder.
Peygamberin ölümünden on dokuz yıl sonra, bazı kâtipler, Medine’de vahyolunan son sure olan Sure 9’un sonuna iki sahte ayet sokuşturdular. Bu Ek’te sunulan deliller, tartışmasız bir şekilde bu insan sokuşturmalarını ortadan kaldırır, Kuran’ı bozulmamış saflığına geri getirir ve Kuran’ı en ufak bir sokuşturmaya karşı korumak olarak adlandırılan Kuran’ın matematiksel kodunun büyük bir fonksiyonunu sergiler. Nitekim kod, SADECE 9:128-129 sahte sokuşturmalarını reddeder.
 
Şüphesiz, bu kutsal yazıyı biz vahyettik ve şüphesiz, onu biz koruyacağız.
[15:9]
 
     Kuran, Tanrı’nın Son Ahitidir. Onu mükemmel bir şekilde korumak için verilen ilahi söz bu nedenledir. Hem ilahi yazarlık hem de Kuran’ın mükemmel korunması hususunda bizleri emin kılmak için, Yüce yazar, Kuran’ı matematiksel olarak oluşturmuştur. Ek 1’de fiziksel delil ile ispatlandığı gibi, böylesi bir matematiksel kompozisyon insan yeteneklerinin çok ötesindedir. Tanrı’nın Son Ahitinin en ufak bozuluşu, göze batan bir uyumsuzlukla dikkat çekmeye mukadderdir. Sadece 1—bir sure, bir ayet, bir kelime, hatta bir harf—ile olan sapma anında ifşa olur.
 
     Muhammed Peygamber’in ölümünden on dokuz yıl sonra, Halife Osman’ın halifeliği döneminde, yeni Müslüman topraklara gönderilmek üzere Kuran’ın birkaç kopyasını yapmak için bir yazıcı komitesi atandı. Kopyalar, Muhammed’in eliyle yazılmış olan orijinal Kuran’dan yapılacaktı (Ek 28).
 
     Bu komite, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talip, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Abdullah bin Zübeyr, Saîd bin Âs ve Abdurrahman bin el-Hâris bin Hişâm tarafından gözetilip denetlenmekteydi. Peygamber, elbette ki Kuran’ı kronolojik vahiy sırasına göre (Ek 23), her parçayı uygun pozisyonuna yerleştirmek için gerekli talimatlarla birlikte yazmıştı. Medine’de vahyolunan son sure, Sure 9’du. Sadece çok kısa bir sure olan Sure 110, Sure 9’dan sonra Mina’da vahyedildi.
 
     Yazıcılar komitesi nihayet Sure 9’a geldiler ve onu doğru yerine koydular. Yazıcılardan biri, Peygamberi onurlandırmak için birkaç ayet eklemeyi önerdi. Yazıcılardan birçoğu kabul etti. Ali ise öfkelendi. Tanrı’nın, son peygamberinin eli ile kâğıda dökülmüş olan sözünün asla değiştirilmemesi gerektiğini şiddetle savundu.
 
     Ali’nin protestosu birçok referansta belgelenmiştir, ancak ben burada Celalettin Suyuti tarafından yazılmış EL-İTKAN Fİ ULUMİL KURAN, Al-Azhareyyah Press, Kahire, Mısır, Hicri 1318, Sayfa 59 [bkz. İlave 1] klasik referansını alıntılayıp aslına uygun kopyalıyorum.
 
 
Tercümesi: Ali’ye soruldu: “Neden evde duruyorsun?” Dedi ki “Kuran’a bir şeyler eklendi ve Kuran eski haline getirilinceye kadar namaz hariç gündelik giysilerimi asla giymeyeceğime söz verdim.”
[ İlave 1 ]
 
     Bu suçun korkunç boyutları, sonuçlara baktığımız an fark edilebilir:
 
     (1) Osman suikasta uğradı ve Ali dördüncü Halife olarak başa geçirildi.
 
     (2) Bir tarafta yeni Halife ve onun destekçileri ile diğer tarafta Kuran’ın Muhammed-perest tahrifçileri arasında 50 yıl süren bir savaş patlak verdi.
 
     (3) Ali şehit edildi ve nihayetinde onun ailesi, yani Muhammed peygamberin ailesi, bazı kadın ve çocuklar hariç öldürüldü.
 
     (4) Felaket, Ali’nin oğlu Hüseyin ve ailesinin katledildiği kötü namlı Kerbela Savaşı ile sonuçlandı.
 
     (5) Müslümanlar 1400 yıl boyunca saf, değiştirilmemiş Kuran’dan mahrum edildiler.
 
     Kuran’ın tahrifçileri sonunda savaşı kazandı ve bize gelen “resmi” tarih, galiplerin bakış açısını temsil ediyordu. Tanrı’nın düşmanları için görünürdeki bu galibiyet, elbette ki Tanrı’nın iradesine göreydi. Peygamberin ölümünden sadece yirmi yıl sonra, Mekke’nin fethinde (MS 632) Peygamber tarafından mağlup edilen puta tapanlar, putperestliğe geri döndüler. İronik bir şekilde, bu kez putları Peygamberin kendisiydi. Bu gibi puta tapanlar belli ki saf Kuran’a sahip olmayı hak etmiyorlardı. Kuran’ı eski haline getirmeye çalışan gerçek imanlıların kutlu şehadeti ve Tanrı sözünün tahrifçilerinin görünüşteki galibiyeti bunun sonucudur.
 
     Bu uzun ve felaketli savaşın ardından ilk barış zamanı idarecisi Mervan Bin El-Hakem’di (MS 684/Hicri 65’te öldü). Yaptığı ilk icraatlerden biri de “YENİ anlaşmazlıklara neden olacağından korkarak” Peygamberin kendi eliyle çok titizlikle yazılmış olan orijinal Kuran’ı yok etmekti [bkz. ULUMUL KURAN, Ahmed von Denffer, Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom, 1983, Sayfa 56]. Akıllı bir kişinin şu soruyu sorması gerekir: “Eğer orijinal Kuran, o sırada dolaşımda olan Kuran’la aynı ise, neden Mervan Bin El-Hakem onu imha etmek zorundaydı?!”
 
   En eski İslamî referansları inceledikten sonra, 9:128-129 sahte sokuşturmalarının her zaman şüpheli olduğunu fark ediyoruz. Örneğin, Buhari’nin ünlü Hadis’inde ve Suyuti’nin ünlü İtkan’ında Kuran’daki her ayetin çok sayıda tanık tarafından teyit edildiğini okuyoruz, “Sure 9’un 128 ve 129. Ayetleri hariç; onlar sadece Huzeyme bin Sabit El-Ensari’de vardı.” Bazı insanlar bu uygunsuz istisnayı sorguladığında, birileri şunu söyleyen bir Hadis ortaya attılar, “Huzeyme’nin tanıklığı iki adamın tanıklığına eşittir!!!”
 
     Tuhaf bir şekilde, 9:128-129 sokuşturmaları geleneksel Kuran baskılarında “Mekkî” olarak sınıflandırılmaktadır [bkz. İlave 2].
 
 
Standart bir Kuran’dan Sure 9’un Başlık Şekli, bu surenin Medenî olduğunu gösteriyor, “son iki ayet hariç; onlar Mekkî’dir”!!!
[İlave 2 ]
 
     Son dönem ‘Medineli’ bir Müslüman olan Huzeyme’de bu ‘Mekkî’ ayetler nasıl bulunabildi?! Evrensel kabul Peygamberin Mekke’den Hicretinden sonraki tüm vahiyleri “Medenî” olarak sınıflandırmışken, nasıl olur da Medenî bir sure Mekkî ayetler içerebilir??!! Bu tutarsızlıklara, ayrıca 9:128-129 Ayetleri ile alakalı göze çarpan çelişkilere rağmen, hiç kimse onların gerçekliğini sorgulamaya cesaret edemedi. Bununla birlikte, Kuran’ın matematiksel kodunun 1974’te keşfedilmesi, Kuran’daki her unsurun gerçekliğinin kanıtlandığı yeni bir çağ açmıştır (Ek 1).
 
     Anlaşıldığı üzere, iki sahte Ayet olan 9:128-129’un sokuşturulması şu sonuçları ortaya çıkardı:
(1) Kuran’ın matematiksel sisteminin asıl fonksiyonunu göstermek,
(2) başlı başına harika bir mucize ortaya koymak,
(3) gerçek imanlıları ikiyüzlülerden ayırmak (onlar geleneklere sarılırlar).
 
     İki sahte ayetin tercümesi İlave 3’te gösterilmektedir:
 
“İçinizden size bir elçi gelmiş bulunuyor, ki size hiçbir sıkıntının ilişmesini istemez ve size düşkündür, imanlılara karşı şefkatli, merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse o zaman de ki, ‘Tanrı bana yeter, O’ndan başka tanrı yoktur. Ben O’na güveniyorum. O, büyük tahtın Rabbidir.’ “                 [İlave 3 ]
 
 
FİZİKSEL DELİL
 
     [1] Kuran’ın kodunun 9:128-129 Ayetleri tarafından ilk ihlali, Kuran’daki “Tanrı” (Allah) kelimelerinin sayısının bir tane çıkarmadığımız sürece 19’un katı olmayan 2699 olduğu tespit edildiğinde görüldü. Bu çeviride her sayfanın altında, “Tanrı” kelimesinin sayısı gösterilmektedir. Kuran’ın sonunda gösterilen sayı toplam 2698, 19x142’dir, çünkü sahte sokuşturmalar olan 9:128-129 çıkarılmıştır.
  
     [2] “Tanrı” kelimesinin geçtiği tüm ayet numaralarının toplamı 118123 veya 19x6217’dir. Bu toplam, “Tanrı” kelimesinin bulunduğu her ayet numarası eklenerek elde edilir. Eğer sahte 9:129 Ayeti dâhil edilirse bu olgu kaybolur.
 
    [3] Bu çeviride bulunan Sure 9’un sonunda gösterildiği gibi, Sure 9’un sonuna kadarki “Tanrı” kelimelerinin toplam geçişi 1273, 19x67’dir. Eğer sahte 9:128-129 sokuşturmaları dâhil edilseydi, toplam 1274 olurdu ki 19’un katı değildir.
           
   [4] İlk Kuranî başlangıçtan (2:1’deki “A.L.M.”) son başlangıca (68:1’deki “N”) kadarki “Tanrı” kelimesinin geçişi toplamda 2641 veya 19x139’dur. Kuran’ın başlangıçlı bölümünün dışında kalan sureleri listelemek daha kolay olduğu için, Tablo 1 bu bölümdeki 57 tane “Tanrı” kelimesinin geçişini göstermektedir. İlk başlangıçtan son başlangıca kadar olan toplam “Tanrı” kelimesinden 57 çıkarmak, bize 2698-57 = 2641, 19x139’u verir. Eğer insan sokuşturmaları olan 9:128 ve 129 dâhil edilseydi, başlangıçlı bölümdeki “Tanrı” kelimesinin sayısı 2642 olurdu ki 19’un katı değildir.
 
    [5] Sure 9 başlangıçsız bir suredir ve eğer 85 başlangıçsız sureye bakarsak, “Tanrı” kelimesinin bu surelerden 57, 19x3 tanesinde geçtiğini görürüz. “Tanrı” kelimesinin bulunduğu surelerdeki ayetlerin toplam sayısı ise 1045, 19x55’tir. Eğer 9:128-129 dâhil edilseydi, “Tanrı” kelimesini içeren ayetler 1 artardı.
 
    [6] “Tanrı” kelimesi, kayıp Besmele’den (Sure 9) ekstra Besmele’ye (Sure 27) kadar 19 Sure içerisinde 513, 19x27 ayette geçer (Tablo 2). Eğer sahte Ayetler 9:128-129 dâhil edilseydi, “Tanrı” kelimesini içeren ayetlerin sayısı 514 olurdu ve bu olgu kaybolurdu.
 
     [7] 9:129 Ayetinde “tanrı” anlamına gelen İlah” kelimesi geçer. Bu kelimenin Kuran’daki toplam geçişi 95, 19x5’tir. 9:128-129’un dâhil edilmesi, bu kelimenin 1 artarak 96 olmasına yol açar.
 
Tablo 1: Başlangıçlı bölüm dışındaki
“Tanrı” kelimesinin geçişi
Sure
No.
“Tanrı”
Sayısı
Sure
No.
“Tanrı”
Sayısı
1
2
84
1
69
1
85
3
70
1
87
1
71
7
88
1
72
10
91
2
73
7
95
1
74
3
96
1
76
5
98
3
79
1
104
1
81
1
110
2
82
1
112
2
 
 
 
57
19x3
 
Tablo 2: Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar olan “Tanrı” kelimesi
 
No.
Sure
No.
“Tanrı” geçen
Ayet Sayısı
1.
9
100
2.
10
49
3.
11
33
4.
12
34
5.
13
23
6.
14
28
7.
15
2
8.
16
64
   9.   
17
10
10. 18 14
11.
19
8
12.
20
6
13.
21
5
14.
22
50
15.
23
12
16.
24
50
17.
25
6
18.
26
13
19.
27
6
…..
……
……
19
342
513
Sure Sayısı: 19,
Sure numaralarının toplamı= 342 = 19x18
Ayetlerin toplamı = 513 = 19x27.
 
     [8] INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN (KURAN KELİMELERİ İNDEKSİ) 116 tane “Resul” (Elçi) kelimesi listeler. Bu kelimelerden bir tanesi 9:128’dedir. Bu sahte ayetin kaldırılmasıyla, 115 “Resul” kelimesi kalmaktadır. Sayımdan çıkarılması gereken bir diğer “Resul” kelimesi ise 12:50’dedir, çünkü Tanrı’nın elçisine değil “Firavun’un elçisine” atıfta bulunur. Böylelikle, Tanrı’nın “Resulü” geçişinin toplamı 114, 19x6 olur.
 
    [9] Sahte 9:128-129 Ayetlerinde geçen bir diğer önemli kelime ise “Rahim” (Merhametli) kelimesidir. Bu kelime Kuran’da özellikle Tanrı’nın bir ismi olarak kullanılmaktadır ve toplam sayısı, peygambere atıfta bulunan 9:128’deki “Rahim” kelimesi çıkarıldıktan sonra 114, 19x6 olur. 7:188, 10:49 ve 72:21’e göre, Peygamber hiçbir şekilde rahmet edip kurtarma gücüne sahip değildi.
 
    [10] İNDEKS, 22 tane “ ‘Arş” (Taht) kelimesi geçişi listeler. Sahte sokuşturma 9:129, 12:100’de geçen Yusuf’un “ ‘Arşı” ve Saba Kraliçesinin “ ‘Arşı” (27:23) çıkarıldıktan sonra, sonunda 19 tane “ ‘Arş” kelimesi kalır. Bu da 9:129’daki “ ‘Arş” kelimesinin Kuran’a ait olmadığını ispatlar.
 
     [11] Kuranî emir olan “Kul” (De ki), Kuran’da 332 defa geçer.  Ayrıca “Kalu” (Dediler ki) de aynı sayıda, 332 defa geçer. Sahte Ayet 9:129 “Kul” (De ki) kelimesini içerdiğinden, onun dâhil edilmesi bu tipik Kuranî olguyu yok ederdi.
 
    [12] Kuran, 6234 numaralı ayet ve 112 numarasız ayet (Besmeleler) içermektedir. Böylelikle, Kuran’daki toplam ayet sayısı 6346, 19x334 olur. Sahte Ayetler 9:128-129 Kuran’ın koduna ilişkin bu önemli kriteri ihlal etmektedir.
    
    [13] Yukarıda listelenen kelimelerin ihlal edilmesine ek olarak, 9:128-129 Kuran’ın matematiksel yapısını da ihlal etmektedir. Her bir suredeki ayet sayısını, artı ayet numaralarının toplamını (1 + 2 + 3 + … + n, n= ayetlerin sayısı), artı her bir surenin numarasını toplayıp eklediğimizde tüm Kuran için kümülatif toplam 346199 veya 19x19x959 eder. Bu olgu, Kuran’daki her ayetin gerçekliğini doğrularken, 9:128-129’u dışlar. Tablo 3, Madde 13’teki hesaplamaların kısaltılmış bir gösterimidir. Bu olgu, eğer 9:128-129 Ayetleri dâhil edilirse imkânsızdır.
    
Tablo 3: Kuran’ın sure & ayetleri için “19”
temelli Matematiksel kodlama
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayet
Toplamı
 
Toplam
1
7
28
36
2
286
41041
41329
.
.
.
.
9
127
8128
8264
.
.
.
.
114
6
21
141
6555
6234
333410
346199
(19x19x959)
 
     [14] Yukarıdaki Madde 13 ile aynı hesaplamaları bu sefer Sure 9’u de içeren sadece 85 başlangıçsız sure için yaptığımızda, kümülatif toplam yine 19’un katıdır. Tüm başlangıçsız sureler için kümülatif toplam 156066 veya 19x8214’tür. Bu sonuç, Sure 9’un 129 değil 127 ayetten oluşmasına dayanmaktadır. Veriler Tablo 4’te gösterilmektedir. Sahte ayetler bu kriteri yok ederdi.
 
    [15] Kuran’ın başlangıcından Sure 9’un sonuna kadar tüm başlangıçsız surelerin (85 sure) sure numaralarını, artı onların ayet sayılarını birbirine eklediğimizde 703, 19x37 elde ederiz. Detaylı veriler Tablo 5’te gösterilmektedir.
 
     Bu olgu, Sure 9’un 127 ayetten oluşmasına dayanmaktadır.
 
    [16] Kayıp Besmele’den (9:1) Kuran’ın sonuna kadar başlangıçsız surelerin sure numaralarını, artı ayet sayılarını, artı ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde genel toplam 116090 veya 19x6110 eder. Bu veriler Tablo 6’dadır. Eğer 9:128-129 Ayetleri dâhil edilirse, Sure 9’un ayet sayısı 129 olur ve genel toplam 116349 olur, 19’un katı değildir.
 
     [17] Madde 16’daki aynı hesaplamalar, Sure 9’un kayıp Besmelesinden Sure 27’nin ekstra Besmelesine kadar yapılırsa, genel toplam 119966 veya 19x6314 eder. Eğer Sure 9’daki ayet sayısı 129 olsaydı bu olgu yok olurdu ve toplam artık 19’a bölünemez olurdu. Bu olgu aynı zamanda Sure 9’daki Besmele’nin yokluğuyla da ilgili olduğundan, açıklanmış ve ayrıntılı veriler Ek 29’da tablo biçiminde verilmiştir.
 
     [18] Madde 16 ve 17’deki aynı hesaplamalar kayıp Besmele’den (9:1) 19 sayısının geçtiği ayete (74:30) kadar yapıldığı zaman, 207670 veya 19x10930 eden genel bir toplam buluruz (Tablo 7). Sure 9, 127 ayetten oluşmalıdır.
 
     [19] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır. 127’nin rakamları toplamı 1 + 2 + 7 = 10’dur. Sure 9’un kayıp Besmelesinden, Sure 27’nin ekstra Besmelesine kadar rakamları toplamı 10 eden tüm ayetlere bakalım. Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, genel toplam 2470 (19x130) yerine 2472 olurdu; 2472 19’un katı değildir ve bu olgu kaybolurdu. Veriler Tablo 8’dedir.
 
     [20] Tahrifçiler, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğuna inanmamızı istediler. 129 sayısı “9” rakamıyla bitiyor. Ayet sayısı “9” ile biten ilk sure ve son sureye bakalım. Bunlar Sure 10 ve Sure 104’tür. Sure 10’dan Sure 104’e kadar sure numarası, artı ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde 23655 veya 19x1245 olan genel bir toplam elde ederiz. Detaylar Tablo 9’da gösterilmektedir.
 
Tablo 4: Kuran’ın 85 başlangıçsız suresi
için matematiksel kodlama
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayet Toplamı
Toplam
1
7
28
36
4
176
15576
15756
.
.
.
.
9
127
8128
8264
.
.
.
.
114
6
21
141
 
 
 
156066
156066 = (19x8214)
 
Tablo 5: Baştan Sure 9’a kadar başlangıçsız
sureler ve onların ayetleri
Sure
Ayetler
Toplam
1
7
8
4
176
180
5
120
125
6
165
171
8
75
83
9
127
136
 
 
703 (19x37)
 
Tablo 6: Başlangıçsız sureler & onların kayıp Besmele’den (Sure 9)
Kuran’ın sonuna kadar olan ayetleri
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayet Toplamı
Toplam
9
127
8128
8264
16
128
8256
8400
.
.
.
.
113
5
15
133
114
6
21
141
 
 
 
116090 (19x6110)
 
Tablo 7: Kayıp Besmele’den 74:30’a kadar sure ve ayetler
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayet Toplamı
Toplam
9
127
8128
8264
10
109
5995
6114
.
.
.
.
73
20
210
303
74
30
465
569
2739
4288
200643
207670
(19x10930)
 
   Yanlış ayet sayısı -129- ile birlikte Sure 9’un dâhil edilmesi ayet numaralarının toplamını ve kümülatif toplamı değiştirirdi — ayet numaralarının toplamı 627 + 129 = 756 olurdu ve kümülatif toplam da 23655 olmazdı — ve Kuran’ın kodu ihlal edilmiş olurdu (Tablo 9).
 
     [21] Sahte sokuşturmalar Sure 9’un sonundaki 128. ve 129. Ayetlerden oluşuyordu. Eğer 128 ve 129 sayılarına bakarsak, iki tane 1, iki tane 2, bir tane 8 ve bir tane 9 görürüz. Şimdi Kuran’daki tüm ayetlere bakalım ve gördüğümüz tüm 1’leri sayalım. Yani 1, 10, 11, 12, 13… 21, 31 vb. ayetlerinde gördüğümüz 1’ler. Sure 9’da doğru ayet sayısı, 127 kullanılması şartıyla 1’lerin toplam sayısı 2546’dır (19x134). Eğer 128 ve 129 dâhil edilirse genel toplam, 19’un katı olmayan 2548 olur (Tablo 11).
 
    [22] Sure 9, başlangıçsız bir sure olduğundan 85 başlangıçsız suredeki tüm ayet numaralarına bakalım ve gördüğümüz tüm 1’leri sayalım. Tablo 10’da gösterildiği gibi, başlangıçsız surelerdeki “1” rakamının toplam sayısı 1406 veya 19x74’tür. Açıkça görülüyor ki eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, 128 ve 129’dan iki tane fazla 1 görürdük ve kod ihlal edilirdi.
 
     [23] “1” rakamı için Madde 22 ve 23’te açıklanan aynı işlemi takip ederek, tüm Kuran’ın tüm ayet numaralarındaki tüm 2’leri, 8’leri ve 9’ları sayalım. Tablo 11’de gösterildiği gibi, 2’lerin, 8’lerin ve 9’ların toplam sayısı 3382 veya 19x178’dir. Bu da tüm 1’ler, 2’ler, 8’ler ve 9’lar için büyük toplamı 2546 + 3382 = 5928, 19x312 meydana getirir.
 
Tablo 8: 9:1’den 27:29’a kadar rakamları toplamı 10 eden ayetler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Toplamı 10 olan kaç tane
Toplam Sayı
9
127
12
148
10
109
10
129
11
123
11
145
12
111
10
133
13
43
3
59
14
52
4
70
15
99
9
123
16
128
12
156
17
111
10
138
18
110
10
138
19
98
9
126
20
135
12
167
21
112
10
143
22
78
7
107
23
118
11
152
24
64
6
94
25
77
7
109
26
227
22
275
27
29
2
58
342
1951
177
2470
342 = 19x18 & 2470 = 19x130
 
Tablo 9: Ayet sayıları “9” ile biten tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayetlerin Toplamı
Toplam
10
109
5995
6114
15
99
4950
5064
29
69
2415
2513
43
89
4005
4137
44
59
1770
1873
48
29
435
512
52
49
1225
1326
57
29
435
521
81
29
435
545
82
19
190
291
87
19
190
296
96
19
190
305
104
9
45
158
748
627
22280
23655
(19x1245)
 
     Bu fevkalade olguda, Kuran’daki her bir ayeti hesaba kattık ve 128 ve 129 Ayetlerini oluşturan rakamları tek tek inceledik. 128 ve 129, 6 rakam içerdiğinden, bu insan sokuşturmalarının dâhil edilmesi, tüm Kuran’daki bu rakamların toplam sayısının 5928 + 6 = 5934 olmasına sebep olur, bu 19’un katı değildir.
 
   [24] 85 başlangıçsız surenin tüm ayetlerindeki tüm rakamların (1’den 9’a kadar) toplam sayısı, 127 ayetle Sure 9 dâhil, 27075 veya 19x19x75’tir.
 
Tablo 10: 85 başlangıçsız suredeki
tüm “1”lerin sayılması
Sure
Ayet Sayısı
1’lerin sayısı
1
7
1
4
176
115
.
.
.
9
127
61
.
.
.
113
5
1
114
6
1
 
 
. . . . .
 
 
1406
(19x74)
 
Tablo 11: Tüm Kuran’da 128 ve 129’u oluşturan rakamların sayılması
Sure
1’lerin Sayısı
2’lerin Sayısı
8’lerin Sayısı
9’ların Sayısı
Toplam
1
1
1
0
0
2
2
159
146
55
48
408
.
.
.
.
.
.
9
61
31
22
22
136
10
31
21
21
21
94
.
.
.
.
.
.
114
1
1
0
0
2
 
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
 
2546
(19x134)
1641
908
833
5928
(19x312)
 
     [25] Kuran surelerinin ve ayetlerinin rakamlarının toplamı, Sure 9’için doğru ayet sayısı olan 127 alındığı takdirde 19’un katını verir. Bunu yapmak için, Kuran’ın 114 suresinin ve her suredeki ayet sayılarının bir listesini yaparsınız. Her sure numarasının rakamlarını toplayın. 10’un rakamları toplamı = 1, 11 = 2, 12 = 3, 99 = 18 vb. tüm sureler için toplam 975’tir. Aynı şey, her suredeki ayetlerin numaraları için yapılır. Örneğin Sure 2, 286 ayetten oluşur. 286’nın rakamlarının toplamı 2 + 8 + 6 = 16’dır. Sure 9 için, ayet sayısının rakamları toplamı 1 + 2 + 7 = 10’dur. Tüm 114 sure için 906’dır. Böylelikle, tüm sure ve ayetlerin rakamlarının genel toplamı 975 + 905 = 1881 = 19x99. Doğal olarak, bu gözlem eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı mümkün olmazdı. Tablo 12, hesaplamaları göstermek için kısaltılmıştır.
 
     [26] Mucizevi bir şekilde, eğer Kuran’daki her bir surenin rakamlarının toplamını hesaplar ve toplamak yerine her sure için toplamını, ayet sayısının rakamlarının toplamı ile çarparsak, yine de sonunda 19’un katı olan genel bir toplam elde ederiz. Örneğin Sure 2, 286 ayete sahiptir. Rakamların toplamı 2 + 8 + 6 = 16’dır. Dolayısıyla, Madde 26’da yaptığımız gibi 2 + 16 toplamak yerine 2 ile 16’yı çarparsınız ve 32 elde edersiniz. Bu, tüm Kuran için yapılır. Tüm sureler için genel toplam 7771 veya 19x409’dur. Bir kez daha, Kuran’daki her ayet doğrulanırken sahte ayetler tamamen reddedilir. Tablo 13’e bakınız.
 
     [27] Gerçekten harika olan bir diğer olgu: Sure 9 tek-sayılı bir suredir ve eğer yukarıda tarif edilen hesaplamaları sadece tek-sayılı sureler için yaparsak, sureler için toplam 513 (19x27), ayetler için toplam 437 (19x23) ve her ikisi için büyük toplam 513 + 437 = 950 (19x50) olarak buluruz. Tablo 14, bu olağanüstü olguyu göstermektedir.
 
Tablo 12: Tüm Kuran’daki tüm sure ve
ayetlerin rakamlarının toplamı
Sure No.
Ayet Sayısı
Rakam Toplamı
Sureler
Ayetler
1
7
1
7
2
286
2
16
3
200
3
2
.
.
.
.
9
127
9
10
.
.
.
.
114
6
6
6
 
 
. . . . .
. . . . .
 
 
975
906
975 + 906 = 1881 = 19x99
 
     [28] 127 veya daha az ayetten oluşan tüm sureleri alalım. Böyle 105 sure vardır. Bu 105 surenin sure numaraları toplamı, artı ayet numaralarının toplamı 10963 veya 19x577’dir. Sure 9, 127 ayete sahip tek suredir. Tablo 15’e bakınız. Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, bu surelerin listesine dâhil edilemezdi, toplam 10827 olurdu (10963-136), bu olgu kaybolurdu ve Kuran’ın kodu ihlal edilirdi.
 
Tablo 13: Kuran’ın sure ve ayetlerinin rakamlarının toplamının çarpımı
Sure No.
Ayet Sayısı
Rakam Toplamı
 
Çarpım Sonucu
Sureler
 
Ayetler
1
7
1
x
7
=
7
2
286
2
x
16
=
32
3
200
3
x
2
=
6
.
.
.
 
 
.
 
9
127
9
x
10
=
90
.
.
.
 
.
 
 
114
6
6
x
6
=
36
 
 
. . . . .
 
. . . . .
 
. . . . . .
 
 
975
 
906
 
7771
(19x409)
 
 
975 + 906 = 1881 = 19x99
 
Tablo 14: Tablo 12’deki aynı veriler fakat sadece tek-numaralı sureler için
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Rakam Toplamı
 
Toplam
Sureler
Ayetler
1
7
1
7
8
3
200
3
2
5
.
.
.
.
 
9
127
9
10
19
.
.
.
.
 
113
5
5
5
10
 
 
. . . . .
. . . . .
. . . . .
 
 
513
(19x27)
437
(19x23)
950
(19x50)
  
     [29] Sure 9 tek-sayılı olduğundan ve ayetlerinin sayısı da tek-sayılı olduğundan, şimdi ayet sayısı da tek olan tüm tek-sayılı surelere bakalım. Bu bize 27 sure verir: 1, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 45, 57, 63, 81, 87, 91, 93, 97, 101, 103, 105,107, 111 ve 113. Bunlar sırasıyla 7, 127, 123, 43, 99, 111, 77, 93, 69, 73, 45, 75, 89, 37, 29, 11, 29, 19, 15, 11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 ve 5 ayetten oluşmaktadır. Bu sure numaralarının toplamı, artı onların ayet numaralarının toplamı 2774, 19x146’dır. Eğer Sure 9 için yanlış ayet sayısını, yani 129’u alırsak bu mucize kaybolur.
 
     [30] Sure 9’daki gerçek ayet sayısı 127’dir ve bu bir asal sayıdır—1 ve kendisi dışında herhangi bir sayıya bölünmez. Ayet sayısı bir asal sayı olan tüm surelere bakalım. Bunlar Sureler 1, 9, 13, 33, 43, 45, 57, 63, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111 ve 113’tür. Bu surelerdeki ayet sayıları sırasıyla 7, 127, 43, 73, 89, 37, 29, 11, 29, 19,11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 ve 5’tir. Eğer bu surelerin rakamlarını toplarsanız 137 elde edersiniz, aynı zamanda ayetlerin rakamları toplamı 129 eder. Bu, tüm rakamların genel toplamını 137 + 129 = 266 = 19x14 yapar.
 
     [31] Tahrifçiler, Sure 9’a iki sahte ayet eklediler ve bu da surenin 129 ayet olmasına neden oldu. 129, 3 rakamdan oluştuğu ve 3’e bölündüğü için, ayet numarası 3’e bölünebilen ve 3 rakamdan oluşan surelere bakalım. Bu surelerin numaralarının toplamı 71’dir ve ayetlerin toplam sayısı 765’tir. Bu ise 71 + 765= 836 veya 19x44 genel toplamını verir. Veriler Tablo 16’da gösterilmektedir.
  
    Eğer Sure 9, 129 ayete sahip olsaydı bu tabloya dâhil edilirdi ve bu olguyu yok ederdi.
 
Tablo 15: 127 veya daha az ayetten oluşan
tüm surelerin matematiksel kodlaması
Sure Numarası
Ayet Sayısı
Toplam
1
7
8
5
120
125
8
75
83
9
127
136
.
.
.
113
5
118
114
6
120
6434
4529
10963(19x577)
 
Tablo 16: Ayet sayısı 3 rakamlı olan ve
3’e bölünebilen tüm sureler
Sure
Ayet Sayısı
Toplam
5
120
125
6
165
171
11
123
134
12
111
123
17
111
128
20
135
155
71
765
836
(19x44)
 
Tablo 17: 129 veya daha fazla
ayetten oluşan tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
2
286
3
200
4
176
6
165
7
206
20
135
26
227
37
182
 
1577
(19x83)
 
     [32] Eğer Sure 9, tahrifçilerin inanmamızı arzu ettiği gibi 129 ayetten oluşsaydı, o halde bir de 129 veya daha fazla ayetten oluşan tüm surelere bakalım. Böyle 8 sure mevcuttur. Verileri Tablo 17’de gösterilmektedir.
 
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı ayetlerin toplam sayısı 1577 + 129 = 1706 olurdu ki 19’un katı değildir.
 
     [33] 127, 128 ve 129 sayıları iki tane ortak rakama sahiptir, “1” ve “2”. Ayet sayıları 1 ve 2 rakamlarını içeren tüm sureleri göz önüne alalım. Sure numaralarını toplayıp ayet sayılarını eklediğimiz zaman, 1159, 19x61 elde ederiz. Tablo 18’e bakınız.
 
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı toplam 1159 + 2 = 1161 olurdu ki 19’un katı değildir.
 
     [34] Sure 9, ayet sayısı 1 ve 2 rakamlarını içeren tek haneli bir suredir. Bu özelliklere sahip başka tek bir sure vardır: Sure 5, tek basamaklı bir suredir ve 120 ayet içermektedir. Tablo 19’da görüldüğü gibi, bu iki suredeki ayetlerin sayısı 120 + 127 = 247 = 19 x 13’tür.
    
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı toplam 247 + 2 = 249 olurdu ki, 19’un katı değildir.
 
    [35] Ayet sayısı “1” ve “2” içeren tüm surelere baktık. Şimdi ayet sayısı “1” ile başlayan tüm surelere bakalım. Bu özelliği taşıyan 30 sure vardır: Sureler 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 37, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 86, 87, 91, 93, 96, 100 ve 101.
 
     Bunların ayet sayıları şöyledir: 176, 120, 165, 127, 109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 118, 182, 18, 13, 14, 11, 11, 18, 12, 12, 19, 17, 19, 15, 11, 19, 11 ve 11. Bu 30 sure için ayet numaraları toplamı (1 + 2 + 3 + … + n) 126122 veya 19x6638’dir.
 
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, ayet numaralarının toplamı 126122 + 128 + 129 = 126379 olurdu ve bu toplam 19’un katı değildir.
 
Tablo 18: Söz konusu ayetler (127, 128 ve 129) ile
ortak olarak son ayeti “1” ve “2”
rakamlarına sahip olan sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Toplam
5
120
125
9
127
136
11
123
134
16
128
144
21
112
133
37
182
219
65
12
77
66
12
78
92
21
113
. . . . .
. . . . .
. . . . .
322
837
1159
(19x61)
 
Tablo 19: Sayısı tek basamaklı olan ve ayet sayısı da
“1” ve “2” rakamlarını içeren sureler.
Sure Numarası
Ayet Sayısı
5
120
9
127
 
. . . . .
 
247
(19x13)
 
     [36] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve 9 + 1 + 2 + 7 eşittir 19. Sure ve ayet rakamları toplamı 19 yapan tüm surelere bakalım. Bu tarifi karşılayan 10 sure vardır ve sure numaraları ile ayet sayılarının toplamı 1216 veya 19x64’tür. Veriler Tablo 20’de gösterilmektedir.
 
Tablo 20: Sure numaraları ve ayet sayılarının rakamlarının toplamı 19 yapan tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Toplam
9
127
136
22
78
100
26
227
253
45
37
82
54
55
109
64
18
82
72
28
109
77
50
82
78
40
118
84
25
109
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
531
685
1216
(19x64)
 
Mescid Tuscon’dan Bay Getut Adisoma aşağıdaki 2 keşfi yaptı
     [37] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve (9) artı (1 + 2 + 7) 19 eder. Tüm Kuran’da sure rakamları 9 eden ve ayet sayılarının rakamları 10 eden üç tane başka sure vardır. Bunlar sure 9, 45, 54 ve 72’dir. Sırasıyla 127, 37, 55 ve 28 ayetten oluşmaktadırlar. Bu üç suredeki toplam ayet sayısı 247, 19x13’tür.
 
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı başlamak için bu tabloya dâhil edilmezdi. Tablo 21’e bakınız.
 
     [38] Eğer Sure 9, tahrifçilerin iddia ettiği gibi 129 ayetten oluşsaydı, o halde tüm Kuran’da sure rakamlarının toplamı 9 yapan ve ayet sayısının rakamları toplamı da 12 yapan sadece bir tane başka sure var, yani Sure 27.
 
     Tablo 22’de görüldüğü gibi, Sure 9 için 129 ayetle bu kombinasyon Kuran’ın kodu ile uyumlu değildir.
 
     [39] Bir süre için Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsayalım. 129 sayısı “9” ile bittiğinden dolayı, ayet sayısı 9 ile biten tüm surelere bakalım.
 
     Kuran’da ayet sayısı “9” rakamlı ile biten 13 sure görüyoruz. Bunlar Sure 10, 15, 29, 43, 44, 48, 52, 57, 81, 82, 87, 96 ve 104’tür. Onların ayet sayıları sırasıyla 109, 99, 69, 89, 59, 29, 49, 29, 29, 19,19,19 ve 9’dur.
 
     Tablo 23’te gösterildiği gibi, birçok sonuç, eğer sadece Sure 9 hariç tutulursa Kuran’ın koduna uygundur; o, 129 ayetten oluşmamaktadır. Sure 9 olmadan, bu 13 suredeki toplam ayet sayısı 627, 19x33’tür. Ek olarak, sure numarası, artı ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamı birbirine eklendiğinde 23655 veya 19x1245 eder. Eğer Sure 9 129 ayetten oluşsaydı bu olgu kaybolurdu.
 
     [40] Sure 9, ayet sayısı “9” ile biten tek-sayılı bir suredir. Şimdi ayet sayısı “9” ile biten tüm tek-sayılı surelere bakalım. Tablo 24’te gösterildiği gibi, sure numarası ile bu surelerdeki ayet sayısının toplamı 646 veya 19x34’tür. Eğer Sure 9, 129 ayete sahip olsaydı o da bu gruba dâhil edilirdi ve toplam şu şekilde olurdu: 646 + 129 + 9 = 784, ki bu 19’un katı değildir.
 
Tablo 21: Sure numaralarının rakamları 9 eden 
ve ayet sayısının rakamları 10 eden tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
9
127
45
37
54
55
72
28
 
247
(19x13)
 
Tablo 22: Sure 9 129 ayet varsayıldığında, sure numaralarının rakamları
9 eden ve ayet sayılarının rakamları 12 eden sureler.
Sure
No.
Ayet
Sayısı
9
129
27
93
 
222
(19’un katı değil)
 
Tablo 23: Ayet sayısı “9” rakamı ile biten tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayet Toplamı
Toplam
10
109
5995
6114
15
99
4950
5064
29
69
2415
2513
43
89
4005
4137
44
59
1770
1873
48
29
435
512
52
49
1225
1326
57
29
435
521
81
29
435
545
82
19
190
291
87
19
190
296
96
19
190
305
104
9
45
158
748
627
(19x33)
22280
23655
(19x1245)
 
     [41] Şimdiye kadar tartışmasız olarak Sure 9’un 127 ayetten oluştuğu kanıtlandı. Şimdi ayet sayısı “7” ile biten surelere bakalım. Böyle 7 tane sure vardır; bunlar Sure 1, 9, 25, 26, 45, 86 ve 107. Onların ayet sayıları sırasıyla 7, 127, 77, 227, 37, 17 ve 7 ayettir. Sure numaraları, artı bu yedi sure için ayet sayılarının genel toplamı 798, 19x42’dir. Detaylar Tablo 25’te gösterilmektedir. Böylelikle, ayet sayısı “7” rakamı ile biten her bir sure, Sure 9 da dâhil, bu koda uymaktadır.
 
     [42] Sure 9’un son iki ayeti 126 ve 127’dir. Tahrifçiler iki ayet eklediklerinden, Kuran’daki her surenin son iki ayetine bakalım ve bu iki ayet arasından hepsindeki “7” rakamını sayalım.
 
     Tablo 26’da gösterildiği gibi, Kuran’daki her surenin son iki ayeti arasındaki “7” rakamının toplam sayısı 38, 19x2’dir.
 
     Eğer Sure 9’daki son ayet 127 yerine 129 olsaydı, “7” rakamının geçiş sayısı 38 değil 37 olurdu ve bu kriter yok olurdu.
 
     [43] Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsayıp, numarası 129 olan bir ayet içeren tüm surelere bakalım. Bu, 129 veya daha fazla ayet içeren tüm surelere bakacağımız anlamına gelir. Örneğin Sure 2, 286 ayetten oluşmaktadır. Bu nedenle, “129” olarak atanan bir ayet içerir. O halde bu ayeti alırız ve Kuran’da 129 numarası verilen tüm diğer ayetlere ekleriz. Bu varsayım uyarınca, numarası 129 olan ayet içeren 9 sure vardır. İlginç bir şekilde, bu 9 surenin toplam sure numarasını 19’un katı (114) bulurken, dokuz 129’un toplamı, eğer toplamlarından 2 eksiltilirse 19’un katı olabilir. Başka bir deyişle, bize bu 9 surenin 2 ekstra ayet içerdiği söylenmektedir. Detaylar Tablo 27’dedir.
 
     114 ile 1161’i toplayıp 2 çıkardığımızda, 1273 veya 19x67 elde ederiz.
     Bu toplamı (1273’ü) aşağıdaki Madde 44’te verilen toplam ile karşılaştırın. Tablo 27’de listelenen 9 sureden hangisi ekstra 2 ayete sahiptir? Cevap, Madde 44’te verilmektedir.
 
Tablo 24: Ayet sayısı “9” ile biten tek-sayılı sureler
Sure No.
Ayet Sayısı
Toplam
15
99
114
29
69
98
43
89
132
57
29
86
81
29
110
87
19
106
312
334
646
(19x34)
 
Tablo 25: Ayet sayısı “7” rakamı ile biten sureler
Sure No.
Ayet Sayısı
Toplam
1
7
8
9
127
136
25
77
102
26
227
253
45
37
82
86
17
103
107
7
114
299
499
798
(19x42)
 
Tablo 26: Kuran’daki her surenin son iki ayeti arasından
“7” rakamının toplam sayısı
Sure No.
Son
2 Ayet
Son 2 Ayetteki 7’ler.
1
6, 7
1
2
285, 286
0
3
199, 200
0
4
175, 176
2
.
.
.
9
126, 127
1
.
.
.
25
76, 77
3
.
.
.
114
5, 6
0
 
 
38
 
     [44] Bu iki sahte ayetin yerini saptamak için, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsaymaya devam ederken, 128 No’lu bir ayet içeren tüm surelere bakalım. Bu bize Tablo 27’dekiyle aynı surelerin listesini verecek ve aynı zamanda tam olarak 128 ayeti olan Sure 16’yı da sunacaktır.
 
     Tablo 28’de gösterildiği gibi, Sure 9 göze batan uyumsuzlukla öne çıkıyor; sahte ayetleri içeren sure olarak diğerlerinden ayrılıyor. Surelerin ve ayetlerin toplamı, ancak Sure 9 çıkarılırsa 19’a bölünebilir hale geliyor. Bölünebilir toplamın Sure 9’un çıkarılmasından sonra 1273, 19x67 olduğunu, bunun da 2 ayeti çıkardıktan sonra yukarıdaki Madde 43’te elde edilenle aynı olduğuna dikkat edin. Bu dikkat çekici olgu, Sure 9’un 128 No’lu bir ayet içermediğini kanıtlıyor.
 
    [45] Sure 9, son iki ayeti 126 ve 127 olan başlangıçsız bir suredir. 85 başlangıçsız sureyi alalım ve her bir suredeki son iki ayetin numaralarını toplayalım. Örneğin, Sure 1’deki son iki ayet 6 ve 7’dir. 6 + 7’yi toplayın 13 elde edersiniz. Bir sonraki başlangıçsız sure, Sure 4’tür; onun son iki ayeti 175 ve 176’dır. 175 + 176’yı toplayın 351 elde edersiniz. Bunu tüm başlangıçsız sureler için yapın. Veriler Tablo 29’dadır. Böylelikle, Sure 9’un son iki ayeti 126 ve 127 olarak doğrulanır.
 
   [46] Şimdi de Kuran’daki başlangıçlı ve başlangıçsız her surenin son iki ayetini alalım ve her bir suredeki son iki ayetin rakamlarını toplayalım (Tablo 30).
 
     Kuran’daki her surenin son iki ayetinin ilahi olarak sabitlendiği ve bu iç içe geçmeli matematiksel kodla ilahi olarak korunduğu gün gibi ortadadır. Sure 9’un son iki ayetinin 126 & 127 olduğu, 128 & 129 olmadığı doğrulanır.
 
     [47] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve 127 de 3 rakamdan oluşmaktadır. Ayet sayısı 3 rakamdan oluşan tüm surelere bakalım; bunlar sure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26 ve 37’dir. Ayet sayıları sırasıyla 286, 200, 176, 120, 165, 206, 127, 109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 118, 227 ve 182’dir. Her ayetteki son rakamı alıp, bu rakamları topladığımızda, 6 + 0 + 6 + 0 + 5 + 6 + 7 + 9 + 3 + 1 + 8 + 1 + 0 + 5 + 2 + 8 + 7 + 2 =76= 19x4 elde ederiz.
 
     Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, ayet sayısındaki son rakam 7 yerine 9 olurdu ve toplam da 76 yerine 78 olurdu ve bu olgu kaybolurdu.
 
Tablo 27: “129” numaralı bir ayet içeren tüm sureler
Sure No.
Ayet No.
2
129
3
129
4
129
6
129
7
129
9 ?
129
20
129
26
129
37
129
114
1161
(114 + 1161 – 2 = 1273 = 19x67)
 
Tablo 28: Bir “128” numaralı ayet içeren tüm sureler
Sure No.
Ayet No.
2
128
3
128
4
128
6
128
7
128
9 ?
128
16
128
20
128
26
128
37
128
130
1280
(130 + 1280 = 1410, 19’un katı değil) Eğer sure 9’u 128 ayeti ile çıkarırsak, 1410 – 9 – 128 = 1273 = 19x67 elde ederiz.
 
Tablo 29: Başlangıçsız surelerdeki son
iki ayetin kısaltılmış tablosu
Sure No.
Son 2 Ayet
Toplam
1
6+7
13
4
175+176
351
5
119+120
239
.
.
.
9
126+127
253
.
.
.
114
5+6
13
 
 
6897
(19x363)
 
Tablo 30: Kuran’daki her surenin son iki ayetinin rakamları toplamı
Sure No.
Son 2 Ayet
Rakamların
Toplamı
1
6, 7
6 + 7
2
285, 286
2 + 8 + 5 + 2 + 8 + 6
3
199, 200
1 + 9 + 9 + 2 + 0 + 0
.
.
.
9
126, 127
1 + 2 + 6 + 1 + 2 + 7
.
.
.
113
4, 5
4 + 5
114
5, 6
5 + 6
 
 
. . . . . . . . . . . . .
 
 
1824 = 19x96
 
Tablo 31: Ayet sayısı tek olan ve 3 rakamdan oluşan tüm sureler
Sure No.
Ayet Sayısı
Son Rakam
6
165
5
9
127
7
10
109
9
11
123
3
12
111
1
17
111
1
20
135
5
26
227
7
 
 
. . . .
 
 
38
(19x2)
 
     [48] Yukarıdaki Madde 47’de gösterilen sure listesine bakalım. Sure 9’daki ayet sayısı tek sayılı olduğundan, şimdi tek sayılı ayet numaralarını göz önünde bulunduralım. 3 basamaklı, tek ayet sayılı 8 sure vardır: Sure 6, 9, 10, 11, 12, 17, 20 ve 26. Ayet sayıları 165, 127, 109, 123, 111, 111, 135 & 227’dir.
 
     Bu ayet sayılarındaki son rakamlar sırasıyla 5, 7, 9, 3, 1, 1, 5 ve 7’dir ve bu rakamların toplamı 38 veya 19x2’dir. Açıkça görülüyor ki eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, son rakamı 7 değil 9 olurdu ve son rakamların toplamı 19’un katı olmayan 40 olurdu. Detaylı veri Tablo 31’de gösterilmektedir. Böylelikle, ayet sayılarındaki son rakam üzerine yoğunlaştıkça, gittikçe daha da kesin ve apaçık oluyoruz.
 
     [49] 47 ve 48. Maddelerin aynı sure gruplarıyla çalışmaya devam edelim. Sure 9 tek-sayılı bir sure olduğundan, şimdi Madde 47’de gösterilen sure listesindeki tüm çift sayılı sureleri kaldıralım. Artık tek-saylı ayetlere sahip tek-sayılı surelerimiz var. Tüm Kuran’da böyle sadece üç tane sure var: 9, 11 ve 17. Onların ayet sayısı 127, 123 ve 111’dir (Tablo 32). Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı bu olağanüstü olgu yok olurdu.
 
     [50] Madde 49’da listelenen üç sure ile çalışmaya devam edelim. Bunların hepsi, Kuran’da numarası tek olan surelerdir (Sure 9 gibi), ayet sayıları 3 basamaklıdır (Sure 9 gibi) ve ayet sayıları da tektir (Sure 9 gibi).
 
     Tablo 32’de gösterildiği gibi, bu 3 surenin ayet sayıları 127, 123 ve 111’dir. Sadece tek tek rakamları toplayın, 1 + 2 + 7 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 19 elde edersiniz.
 
Tablo 32: Ayet sayısı tek olan ve 3 rakamdan
oluşan tek sayılı sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
9
127
11
123
17
111
 
361
(19x19)
 
     Açıkça görülüyor ki bu olgu Sure 9’un 127 ayetten oluştuğu kanıtlanmış gerçeğine bağlıdır. Eğer Sure 9 129 ayetten oluşsaydı, Kuran’da yukarıda belirtilen niteliklere sahip yegâne sureler toplanmış olduğunda 1 + 2 + 9 + 1 + 2+ 3 + 1 + 1 + 1 = 21 ederdi. Başka bir deyişle, Kuran’ın matematiksel kodunun bu önemli bileşeni ortadan kalkmış olacaktı.
 
     [51] (1) Numaraları tek olan, (2) ayet sayıları tek olan ve (3) ayet sayıları 3 basamaktan oluşan üç tane sure vardır. Onlar Sure: 9, 11 ve 17 (bu konu akışı için Madde 48’den Madde 50’ye kadar bakınız). Sadece bu üç sure numarasını oluşturan tek tek rakamları toplayın, 1 + 2 + 7 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 19 elde edersiniz.
 
     [52] 129 sayısı 3’e bölünebilir. Eğer Sure 9, tahrifçilerin iddia ettiği gibi 129 ayetten oluşsaydı, o zaman (1) tek sayılı bir sure olurdu ki (2) ayet sayısı 3 basamaktan oluşan, (3) ayet sayısı tek olan ve (4) ayet sayısı 3’e bölünebilen. Tüm Kuran’da bu niteliklere sahip sadece iki sure vardır: 123 ayetli Sure 11 ve 111 ayetli Sure 17. Her iki surenin numarasının ve ayet sayısının rakamlarının toplamı 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 7 + 1 + 1 + 1 = 19 eder. Bu, sadece Sure 9 127 ayetten oluşursa gözlemlenebilir.
 
     [53] Sure 9 (1) tek sayılı, (2) ayet sayısı tek olan, (3) ayet sayısı “7” rakamı ile biten, (4) ayet sayısı bir asal sayı olan ve (5) sure numarası 3 ve 9 ile bölünebilen bir suredir. Bu niteliklere sahip sadece iki sure vardır: Sure 9 (127 ayet) ve Sure 45 (37 ayet). Bu rakamları toplayın, şunu görürsünüz:
 
9 + 1 + 2 + 7= 19 & 4 + 5 + 3 + 7= 19; Her iki sure için toplam = 19 + 19 = 38.
 
    [54] Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsayalım. Bu durumda, Kuran’ın tamamında numarası 9 ile başlayan ve ayet sayısı 9 ile biten sadece iki sure olacaktır: Sure 9 (129 ayet) ve Sure 96 (19 ayet). Tablo 33’te detaylandırıldığı gibi, sure numarasının genel toplamı, artı ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamı 19’un katı olmayan 8828’dir.
 
     Şimdi sahte ayetleri (128 & 129) Sure 9’dan çıkaralım ve aynı hesaplamaları tekrarlayalım. Bu düzeltmenin sonucu ise Tablo 34’te gösterilmektedir. Genel toplam 8569, 19x451 olur.
 
Tablo 33: Numarası “9” ile başlayan
ve ayet sayısı “9” ile biten sureler.
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
Toplam
9
129?
8385
8523
96
19
190
305
105
148
8575
8828
 
(19’un katı değil)
 
     [55] Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsayalım. Bu rakamların toplamı 9 + 1 + 2 + 9 = 21’dir. Ayet sayılarının rakamları toplamı 21 olan tüm surelere bakalım. Böyle 7 sure vardır: 9, 25, 27, 37, 68, 94 ve 97.
 
     Sure numaraları, artı her bir suredeki ayet sayıları, artı ayet numaralarının toplamı toplandığında, genel toplam 19’un katı olmayan 34744 eder (Tablo 35).
 
     Şimdi, Sure 9 için doğru ayet sayısını kullanalım ve Tablo 35’teki aynı hesaplamaları tekrarlayalım. Bu, genel toplamın 34485 veya 19x1815 etmesine yol açar. Tablo 36’ya bakınız.
 
Tablo 34: Sure 9’un ayet sayısı düzeltildikten sonra Tablo 33’teki aynı veri.
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
Toplam
9
127
8128
8264
96
19
190
305
105
146
8318
8569
(19 x 451)
 
Tablo 35: Sure numaraları ve ayet numaraları toplamı 21 eden sureler, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsaydığımızda
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
Toplam
9
129?
8385
8523
25
77
3003
3105
27
93
4371
4491
37
182
16653
16872
68
52
1378
1498
94
8
36
138
97
5
15
117
. . . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . .
357
546
33841
34744
 
(19’a bölünemez)
 
     [56] Son kez, Sure 9’un 129 ayet içerdiğini varsayalım. (1) Tek sayılı bir sure olan, (2) numarası 3’e bölünebilen, (3) 129 olan ayet sayısı da 3’e bölünebilen ve (4) ayet sayısı “9” rakamı ile biten burada bir sureye sahibiz. Bu niteliklere sahip sadece bir tane sure vardır: Sure 15, 3’e bölünebilir, ayet sayısı 3’e bölünebilen 99’dur ve “9” rakamı ile bitmektedir. Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı ve bu iki sure için sure ve ayet numarasını toplasaydık, takip eden şu sonucu elde ederdik: 9+ 129 + 15 + 99 = 252—19’un katı değildir.
 
     Eğer sahte numara olan 129’u atarsak, Kuran’da numarası tek olan sadece tek bir sureye sahip oluruz, onun ayet sayısı 3’e bölünebilir ve 9 rakamı ile biter—Sure 15. Artık aşağıdaki sonuca sahibiz:
 
15 + 99 = 114 = 19x6.
 
Tablo 36: Sure 9’un ayetleri düzeltildikten sonra Tablo 35’teki hesaplamalar.
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
Toplam
9
127
8128
8264
25
77
3003
3105
27
93
4371
4491
37
182
16653
16872
68
52
1378
1498
94
8
36
138
97
5
15
117
. . . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . .
357
544
33584
34485
(19x1815)
 
     [57] Bir süredir rakamlarla uğraşıyoruz. Şimdi de sahte sokuşturmalar olan 9:128-129’da geçen belirli kelimeler ve harflere bakalım.
 
     9:127’deki son ifade, inkârcıları “LA YEFKAHUN” (onlar kavramazlar) şeklinde tanımlar. Dolayısıyla, Sure 9’daki son harf “N”dir (Nun).
 
     Tahrifçilere göre son ayet 129’dur ve son harf “M” (Mim)’dir, çünkü son kelime “AZİM”dir.
 
   Şimdi, Kuran’ın başlangıcından Sure 9’a kadar her surenin ilk harfine ve son harfine bakalım ve onların sayısal (nümerik) değerlerini hesaplayalım. Tablo 37, Sure 9’daki son doğru harfin “M” değil “N” olması gerektiğini gösteriyor.
 
     [58] Mescit Tuscon’dan kardeşimiz İhsan Ramazan, Sure 9’un son harfi olan “N” (Nun) harfi ile biten Kuran’daki tüm sureleri saydı.
 
     Sure 9’daki aynı harf (N) ile biten 43 sure tespit etti—sure 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 77, 81, 83, 84, 95, 107 ve 109. Sadece sure numaralarını + “N” ile biten surelerin sayısını toplayıp şunu elde edersiniz:
 
1919
 
     Böylece, Sure 9’daki son harfin “M” değil “N” olduğu bir kez daha doğrulanmış oldu.
 
Tablo 37: Kuran’ın başlangıcından Sure 9’a kadar
her surenin ilk ve son harflerinin sayısal değeri.
Sure No.
İlk Harf
Son Harf
Toplam
1
B = 2
N = 50
52
2
A = 1
N = 50
51
3
A = 1
N = 50
51
4
Y = 10
M = 40
50
5
Y= 10
  R = 200
210
6
A = 1
M = 40
41
7
A = 1
N = 50
51
8
Y = 10
M = 40
50
9
B = 2
N = 50
52
 
. . . . .
. . . . . . .
. . . .
 
38
(19x2)
570
(19x30)
608
(19x32)
    
     [59] Şimdi şu kritik ifadeye bakalım, “LA İLAHE İLLA HU (O’ndan başka tanrı yoktur). Bu ifade, sahte sokuşturma olan 9:129’da geçmektedir.
 
     Bu çok özel ifade 19 surede 29 defa geçmektedir (Tablo 38). 19 surenin sure numarası, artı “LA İLAHE İLLA HU ifadesinin geçtiği ayet numaraları, artı bu kritik ifadenin geçiş sayısı toplandığında, genel toplam 2128 veya 19x112 eder. Bu harika sonuç, 9:128-129’un Kuran’a ait olmadığı gerçeğine bağlıdır.
 
     Açıkça görülüyor ki eğer 9:129 dâhil edilseydi, kritik ifade olan “LA İLAHE İLLA HU” yani İslam’ın İlk Direği matematiksel kod ile uyumlu olmazdı.
 
    [60] LA İLAHE İLLA HU”nun ilk geçişi 2:163’tedir ve son geçişi ise 73:9’dadır. Eğer sure numarası, artı ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamını birbirine eklersek genel toplam 316502 veya 19x16658 eder.
 
Tablo 38: 9:129’un çıkarılmasından sonra kritik ifade:
“LA İLAHE İLLA HU”nun (O’nun dışında başka hiçbir tanrı yoktur)
tüm geçişlerinin listesi.
No.
Sure No.
Anahtar ifadenin geçtiği ayetler
İfadenin sıklığı
1.
2
163, 225
2
2.
3
2, 6, 18 (2x)
4
3.
4
87
1
4.
6
102, 106
2
5.
7
158
1
6.
9
31
1
7.
11
14
1
8.
13
30
1
9.
20
8, 98
2
10.
23
116
1
11.
27
26
1
12.
28
70, 88
2
13.
35
3
1
14.
39
6
1
15.
40
3, 62, 65
3
16.
44
8
1
17.
59
22, 23
2
18.
64
13
1
19.
73
9
1
 
. . . .
. . . . .
. . . .
 
507
1592
29
507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112
 
Tablo 39: “LA İLAHE İLLA HU”nun ilk geçişinden
son geçişine kadar olan tüm sure ve ayetler.
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayet Numaraları
Toplam
2
123
(286-163)
27675
27800
3
200
20100
20303
.
.
.
.
9
127
8128
8264
.
.
.
.
72
28
406
506
73
9
45
127
. . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . .
2700
5312
308490
316502
(19x16658)
 
 
     Tablo 39 detaylandırılmış verileri sunmaktadır. Doğal olarak, sahte ayet 129’daki “LA İLAHE İLLA HU” dâhil edilseydi, bu olgu ortadan kalkardı.
 
     [61] LA İLAHE İLLA HU” ifadesi, Sure 9’un kayıp Besmelesi ile Sure 27’nin ekstra Besmelesi arasında 7 kez geçmektedir, 9:31, 11:14, 13:30, 20:8, 20:98, 23:116 ve 27:26. Bu 7 ayetin numaraları toplandığında 323 veya 19x17 elde ederiz. Detaylandırılmış veri Tablo 40’ta gösterilmektedir.
 
Tablo 40: Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar olan
“LA İLAHE İLLA HU” ifadesinin geçişleri.
Sure
No.
İfadenin Geçtiği
Ayet Numaraları
9
31
11
14
13
30
20
8
20
98
23
116
27
26
 
323
(19x17)
 
 
Eğer 9:129 Kuran’ın bir parçası olsaydı, Tablo 40’taki toplam 323+129 = 452 olurdu, 19’un katı değil. Tanrı ikiyüzlülerin söylediklerini reddeder, hakikat bile olsa (63:1).
 
 
 
Nihai Kuranî Mucize
     
    [62] Kardeşim Abdullah Arık, nihai Kuran mucizesi olduğunu düşündüğüm şeyi keşfetti. Bu mucizevi olgu, Kuran’daki her ayeti—her suredeki ayet sayısını ve Kuran’daki her ayete atanan numaraları—yadsınamaz şekilde doğrularken, sahte sokuşturmalar olan 9:128-129’u ifşa edip reddeder. Bu büyük olguya tanık olmak için Sayfa 398’e bakınız. Kuran’daki her ayetin numarasını baştan sona kadar bir sıraya koyup, her bir suredeki ayet numaralarının başına da her bir suredeki ayet sayısını koyduğumuzda, nihai sayı 12692 (19x668) basamaktan oluşur ve sayının kendisi de 19’un katıdır. Eğer Sure 9 için yanlış sayı kullanılsaydı—127 yerine 129—ne basamak sayısı ne de sayının kendisi 19’a bölünürdü.
 
     [63] Bu Ek’in konusu Sure 9 ve onun doğru ayet sayısı olduğundan, sure numarasını yani 9’u, ardından doğru ayet sayısını yani 127’yi, ardından 1’den 127’ye kadar tüm ayetlerin numaralarını yazarsak, sonuçta elde edilen sayının 19’un katı olması dikkat çekicidir. Söylemeye gerek yok, eğer ayetlerin yanlış sayısı kullanılsaydı, yani 127 yerine 129, bu olağanüstü mucize ortadan kalkardı:
 
9 127 1 2 3 4 5 ..... 122 123 124 125 126 127.
Sure 9’un toplam ayet sayısını, 1’den 127’ye kadar her ayetin numarası izler. Ortaya çıkan uzun sayı 19’un katıdır.
 
     [64] Sure 9’daki ayet sayısı olan 127, bir tek sayıdır. Tahrifçiler iki sahte ayet eklediler ve bu da ayet sayısını 129 yaptı, öyle ki bu da bir tek sayıdır. Bay Arık Kuran’daki bütün tek-sayılı ayetleri kontrol etmek için yukarıdaki Madde 62'yi tasarladığı aynı bilgisayar programını kullandı. Böylelikle, her suredeki ayetlerin sayısı yazılır, ardından sadece bu suredeki tek-sayılı ayetlerin son hanesi gelir. Sure 1, 71357 sayısı ile temsil edilir. Sure 2, 28613579…5 sayısı ile temsil edilir ve son sureye kadar böyle devam eder. Sonuç, 19’a bölünebilen 3371 basamaklı uzun bir sayıdır. Açıkça görülüyor ki Sure 9 12713579……7 sayısı ile temsil edilir:
 
7 1 3 5 7 286 1 3 5 ... 3 5 ...... 5 1 3 5 6 1 3 5.
Her suredeki ayet sayısını tek sayılı ayetlerin son basamağı takip eder. Sonuçta ortaya çıkan 3371 basamaklı uzun sayı, 19’un katıdır.
 
     [65] Sure 9 başlangıçsız bir sure olduğundan, Bay Arık aynı bilgisayar programını tüm 85 başlangıçsız surelere uyguladı. 85 surenin her birindeki her ayetin numarası, suredeki ayet sayısı olmadan yazıldı. Böylelikle, Sure 1, 71234567 sayısı ile değil 1234567 sayısı ile temsil edildi. Bu tüm başlangıçsız sureler için yapıldı. Nihai sonuç 6635 basamaktan oluşan bir sayıdır ve 19’un katıdır. Bu muhteşem olgu, Sure 9 için yanlış ayet sayısını, yani 127 yerine 129’u kullansaydık ortadan kalkardı.
 
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
Kuran’ı Arındırmaya Mukadderdi
          [66] Nihayetinde, Kuran’ın Yüce Yazarı’nın önbilgisine dair derin bir gösterge olarak, “Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad Halife’nin Sure 9’un 127 ayetten oluştuğunu ispatlamaya mukadder kişi” olduğu matematiksel olarak kodlanmıştır (Ek 2’ye bakınız). Burada sunulan madde, bu sayısız kanıtlardan bir diğeridir; bu Ek ile olan ilgisinden dolayı seçilmiştir.
    
     “Reşad” kelimesinin sayısal değeri, Kuran’da yazıldığı şekliyle (40:29, 38) 505’tir (R=200, Ş=300, A=1 ve D=4). “Halife” kelimesinin sayısal değeri ise Kuran’da yazıldığı şekliyle (38:26) 725’tir (Ğ=600, L=30, I=10, F=80 ve H=5). “Reşad”ın sayısal değerini, ardından “Halife”nin sayısal değerini, ardından Sure 9’un numarasını, ardından bu suredeki doğru ayet sayısını yazarsak, sonuç 5057259127’dir. Bu sayı 19’un katıdır; 19 x 266171533’e eşittir.
 
     [67] Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin önceden haber verildiği 3:81’den, Sure 9’un sonu olan 9:127’ye kadarki ayet sayısı 988 (19x52)’dir. Tablo 41.
Tablo 41: 3:81’den Sure 9’un sonuna kadar olan ayet sayıları
Sure No.
Ayet Sayısı
Ayetlerin Toplamı
3
119
16860
4
176
15576
5
120
7260
6
165
13695
7
206
21321
8
75
2850
9
127
8128
 
— — —
— — — —
 
988
(19x52)
85690
(19x4510)
      
     [68] 3:81’den 9:127’ye kadarki ayet numaraları toplamı da 19’un katıdır (Tablo 41).
 
     [69] Ayet 3:78’de, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin ilan edilişinden sadece 3 ayet önce 361 (19x19) numaralı “Tanrı” kelimesi geçmektedir. Bu ayet (3:78), bazı tahrifçilerin “Kuran’a sahtelik ekleyeceklerine, sonra da onun Kuran’ın bir parçası olduğunu iddia edeceklerine; onların bile bile Tanrı’ya yalanlar atfedeceklerine” dair bizi bilgilendirir.
    
     [70] “Tanrı” kelimesi, tahrifçileri ifşa eden 3:78 ayetinden 9:127’ye kadar 912 (19x48) defa geçer.
 
     [71] 3:78’deki harf sayısı artı kelime sayısı, 9:128-129’daki ile aynı toplamı verir, 143. 3:78 Ayeti 27 kelime ve 116 harften oluşur & 9:128-129 115 harf ve 28 kelimeden oluşur.

 
Tablo 42: 3:78’den Sure 9’un sonuna kadar
“Tanrı” kelimesinin geçişleri
Sure Numarası
“Tanrı” Sıklığı
3
132
4
229
5
147
6
87
7
61
8
88
9
168
 
— — —
 
912
(19x48)
 
Biz Ne Diyebiliriz ki?
     Her Şeye Kadir Olan tarafından Kendi mesajını korumak ve doğrulamak için sağlanan karşı konulmaz fiziksel deliller hiçbir şüphe bırakmaz ki: (1) Kuran’a hiçbir şekilde tahrif giremez, (2) 9:128-129 ayetleri Kuran’a ait değildir ve (3) Kuran’daki her unsur insan yeteneklerinin çok üstünde matematiksel olarak yapılandırılmıştır—sure sayısı, ayet sayısı, surelere ve ayetlere atanan numaralar, anahtar ifadelerin geçiş sıklığı, kelimelerin sayısı, harflerin sayısı ve belirli kelimelerin benzersiz ve çoğu kez alışılmamış yazılışları.
 
     Bu Ek, kendi içinde esaslı bir mucizeyi belgelemektedir. Kapsamlı ve tümüyle karşı konulamaz olmasına rağmen, Ek Bir’de ayrıntılı olarak anlatılan Kuran’ın genel matematiksel mucizesine üstün gelmez, hatta eşleşemez. Bu yalnızca, Kuran’ın Yüce Yazarı’nın Sure 9’a iki ayetin küfürlü eklenmesine kasten izin vermiş olduğu gerçeğini doğrular ki:
 
(1) Kuran’ın matematiksel kompozisyonunun esas fonksiyonunu göstermek.
(2) Kuran’la oynamanın imkansızlığını kanıtlamak.
(3) Tanrı’nın, imanlıları ayırt etmek ve ikiyüzlüleri ifşa etmek için verdiği sözü yerine getirmek.
 
Tanrı 1400 Yıl Boyunca Neden İzin Verdi??
     İslam’ın Muhammed peygamberin ölümünden kısa bir süre sonraki kitlesel bozuluşu nedeniyle, Tanrı belli ki 47:38’deki vaadini yerine getirdi. “Muhammed” başlıklı Sure 47'nin 38. Ayetinde (19x2), “Eğer Araplar Kuran’a sarılıp ayakta tutmakta başarısız olurlarsa, Tanrı onları lütfundan kovacak ve onların yerine başka insanları geçirecektir” diye şart koyan ilahi bir karar bildirilmektedir.
    
     Araplar, Peygamber’in ölümünden birkaç yıl sonra Kuran’ı tahrif ettiklerinde ve bu süreçte Peygamberin ailesini toptan yok ettiklerinde, Tanrı’nın 47:38’deki vaadine uğradılar ve artık Kuran’a, gerçek Kuran’a sahip olmayı hak etmediler. Arapların Kuran’ı topluca terk ettiklerinin delili reddedilemezdir.
 
     Örneğin, bugünün (1989’un) sözde Müslüman dünyasında şu çok önemli buyruğu ayakta tutan tek bir cami yoktur: “Camiler Tanrı’ya aittir; Tanrı dışında başka hiç kimseyi çağırmayın” (72:18).
 
     Namaza çağrı (Ezan) ve namazın kendisi artık yalnızca Tanrı’ya adanmamaktadır; Muhammed’in ismi sürekli olarak Tanrı’nın ismi ile birlikte çağırılır.
 
     “İslam’ın İlk Direği” Kuran’da, 3:18 & 47:19’de açıkça belirtilmektedir ve onun kelimeleri şu şekilde hükme bağlanmıştır: LA İLAHE İLLA ALLAH (Tanrı dışında başka tanrı yoktur). Fakat Müslümanlar, daha Hicretten sonraki ilk yüzyılda, eğer Tanrı ile birlikte Muhammed de çağrılmıyorsa Tanrı’yı istemezler. Bu, bugün herhangi bir camiye gidip şu ilan edilerek kolayca görülebilir: “LA İLAHE İLLA ALLAH;” bu gerçekten de günümüz Müslümanlarını kızdıracaktır. Bu davranış Kuran’da belgelenmiştir, 39:45. Dahası, kendi araştırmam artık beni inka etti ki geleneksel Müslümanlar, Kuranî olan, ilahi olarak dikte edilen Şehadeti—“Eşhedu ella İlahe İlla Allah”ı—söylemekten Tanrı tarafından men edilmişlerdir. Onlar bu Şehadeti (Muhammed’in adını çağırmadan) asla söyleyemezler. Onları kendiniz test edin. Tahrif edilmiş İslam’ın İlk Direği olan LA İLAHE İLLA ALLAH MUHAMMED RESUL ALLAH, Tanrı’nın bize Muhammed aracılığıyla gelmiş olan buyruklarıyla uyuşmamaktadır (Ek 13’e bakınız).
 
     Bu Muhammedî Şehadet ile birlikte, bir takım başka buyruklar da ihlal edilmektedir. Örneğin, Kuran bizi Tanrı’nın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmaktan tekrar tekrar men eder (2:136, 285; 3:84). Tahrif edilmiş Şehadet Muhammed’e, kendi iradesine aykırı olarak daha fazla ayrıcalık veriyor. Kuran’ın, kendisinin “eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylı” (6:19, 38 & 114) olduğuna dair beyanlarına rağmen, “Müslümanlar” Yaratıcılarına iman etmekte direndiler; Hadis ve Sünnet gibi gülünç ve saçma kaynaklara sarılıyorlar. Tanrı ve elçisine karşı olan bu ittifak halindeki isyan ve bariz olan putperestliğe toplu dönüş—Peygamberi ve azizleri putlaştırmak—Tanrı’nın 47:38’deki vaadinin yerine getirilmesini icap ettirdi.
 
     Burada ve Ek 1, 2 ve 26’da sunulan inkar edilemez ilahi deliller göz önüne alındığında, biri aşağıdaki ayetleri gerçekten takdir edebilir:
 
Şüphesiz, bu mesajı biz vahyettik ve şüphesiz onu biz koruyacağız. [15:9]
De ki, “Eğer tüm insanlar ve tüm cinler bunun gibi bir Kuran meydana getirmek için bir araya gelselerdi, birbirlerine ne kadar yardım ederlerse etsinler, kesinlikle başaramayacaklardır.” [17:88]
Bu, esaslı bir kutsal yazı olmasına rağmen, inkârcılar, onlara geldiğinde bu mesajı reddettiler. Ekleme veya silme yoluyla hiçbir batıl ona giremez. Çünkü o, En Bilge ve Övgüye En Layık Olan’dan gelen bir vahiydir. [41:41-42]
Eğer biz bu Kuran’ı bir dağa vahyetseydik, onun Tanrı’ya olan derin saygısından ötürü titreyip paramparça olduğunu görürdün. [59:21]
 
Mahmoud Ali Abib, Gatut Adisoma, Abdullah Arık, İhsan Ramazan, Lisa Sprey ve Edip Yüksel’in değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu Ek’te sunulan şaşırtıcı matematiksel gerçeklerin bazıları Mescid Tuscon’daki bu çalışkan araştırmacılar tarafından keşfedilmiştir.

 

Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown