Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 01 - Büyük Mucizelerden Biri [74:35]

Kuran, herhangi insan yazması bir kitapta hiçbir zaman bulunamamış benzersiz bir olguyla karakterizedir. Kuran’ın her bir bileşeni matematiksel olarak oluşturulmuştursureler, ayetler, kelimeler, belirli harflerin sayısı, aynı kökten gelen kelimelerin sayısı, ilahi isimlerin sayısı ve çeşitliliği, belirli kelimelerin benzersiz yazımı, belirli kelimelerin içindeki belirli harflerin yokluğu veya kasıtlı olarak değiştirilmesi ve Kuran’ın, içeriğinin yanı sıra diğer birçok unsuru. Kuran’ın matematiksel sisteminin iki önemli yönü vardır: (1) Matematiksel edebi kompozisyon ve (2) Sure ve ayetlerin sayılarını içeren matematiksel yapı. Bu kapsamlı matematiksel kodlama nedeniyle, Kuran’ın metninin veya fiziksel düzenlemesinin en ufak bozuluşu hemen ifşa olur.
    
Anlaşılması Kolay
                                      Taklidi İmkansız
     Tarihte ilk defa, dâhili ilahî yazarlık kanıtının olduğu bir kutsal metne sahibiz—insanüstü bir matematiksel kompozisyon.
 
     Bu kitabın herhangi bir okuyucusu, Kuran’ın matematiksel mucizesini kolayca teyit edebilir. “Tanrı” (Allah) kelimesi metin boyunca kalın büyük harflerle yazılmıştır. “Tanrı” kelimesinin eklenerek artan geçiş sıklığı her sayfanın altındaki sol alt köşede belirtilmiştir. Sağ köşedeki sayı, “Tanrı” kelimesini içeren ayetlerin sayılarının eklenerek artan toplamıdır. Metnin son sayfası, sayfa 372, “Tanrı” kelimesinin toplam geçişinin 2698 veya 19x142 olduğunu göstermektedir. “Tanrı” kelimesinin geçtiği tüm ayet numaralarının toplamı 118123 eder, bu da 19’un bir katıdır (118123 = 19x6217).
 
     On dokuz, Kuran’ın matematiksel sistemi boyunca ortak paydadır.
 
     Tek başına bu olgu, Kuran’ın Tanrı’nın dünyaya mesajı olduğuna dair inkâr edilemez bir kanıt olarak yeterlidir. Hiçbir insanoğlu, “Tanrı” kelimesinin 2698 geçişini ve geçtiği ayetlerin numaralarını takip edemezdi. Bu, özellikle (1) Kuran’ın vahyedildiği cahiliye çağı ve (2) sure ve ayetlerin, vahyin zamanı ve yeri noktasında geniş ölçüde ayrık olması göz önüne alındığında imkânsızdır. Vahyin kronolojik sırası, son formatından çok büyük ölçüde farklıydı (Ek 23). Bununla birlikte, Kuran’ın matematiksel sistemi “Tanrı” kelimesi ile sınırlı değildir; son derece geniş, son derece kompleks ve tamamen kapsamlıdır.
 
Basit Gerçekler
     Kuran’ın kendisi gibi, Kuran’ın matematiksel kodlaması da çok basitten çok komplekse kadar uzanır. Basit Gerçekler, herhangi bir araç kullanmadan tespit edilebilen gözlemlerdir. Kompleks gerçekler ise, bir hesap makinesinin veya bilgisayarın yardımını gerektirir. Aşağıdaki gerçekler, teyit edilmek için herhangi bir araç gerektirmez fakat lütfen hepsinin orijinal Arapça metni kastettiğini unutmayın:
 

1. ‘’Besmele’’ olarak bilinen ilk ayet (1:1) ............................................................ 19 harftir.

2. Kuran 114 sureden oluşmaktadır, bu sayı ……………………………….......... 19 x 6’dır.

3. Kuran’da toplam ayet sayısı 6346 veya …………………………………......... 19 x 334’dür

    [6234 numaralı ayet ve 112 numarasız ayet (Besmeleler)

    6234+112= 6346] Ayrıca şuna da dikkat edin 6 + 3 + 4 + 6 = .......................... 19.

4. Besmele, Sure 9’daki dikkat çekici yokluğuna rağmen

                114 kez geçer (Sure 27’de 2 kez geçer) ve 114= ………………........... 19 x 6.

5. Sure 9’daki kayıp Besmele’den Sure 27’deki ekstra Besmele’ye kadar

    tam olarak ………......……………...………..................................................... 19 sure

    vardır.

6. Bunu, 9’dan 27’ye kadar sure numaraları toplamlarının

                (9+10+11+12+...+26+27) 342 olması takip eder veya ………………... 19 x 18.

7. Bu toplam (342) ayrıca Sure 27’de geçen 2 Besmele arasındaki toplam

kelime sayısına eşittir ve 342 = ……………………………................………….. 19 x 18.

8. Meşhur ilk vahiy (96:1-5) toplam ……………………………………….......... 19

 kelimeden oluşur.  

9. Bu 19 kelimelik ilk vahiy 76 harften oluşur ……………………………........... 19 x 4.

10. Kronolojik sıraya göre ilk sure olan Sure 96 ……………………………........ 19

      ayetten oluşur.

11. Kronolojik olarak bu ilk sure son ……………………………………….......... 19

      surenin üstüne yerleştirilmiştir.

12. Sure 96, 304 Arapça harften oluşur ve 304 = ………………………................ 19 x 16.

13. Son vahiy (Sure 110) …………………………………………………............. 19

      kelimeden oluşur.

14. Son vahyin ilk ayeti (110:1) ………………………………………….............. 19

      harften oluşur.

15. 14 farklı Arapça harf, ‘’Kuranî Başlangıçların’’ 14 farklı setini

                   oluşturur (2:1'deki A.L.M. gibi) ve 29 surenin başında yer alırlar.

                   Bu sayıların toplamı, 14+14+29 = 57 = ……………………….....….. 19 x 3.

16. Bu Kuranî Başlangıçların geçtiği 29 surenin numaralarının toplamı

                  2+3+7+...+50+68=822 ve 822+14 (14 başlangıç seti) 836’ya eşit veya..19 x 44.

17. İlk başlangıçlı sure (Sure 2) ile son başlangıçlı sure (Sure 68)

                  arasında 38 başlangıçsız sure vardır ……………………………...….. 19 x 2.

18. İlk ve son başlangıçlı sureler arasında ………………………………….......... 19

                  değişen ‘’başlangıçlı’’ ve ‘’başlangıçsız’’ sure seti vardır.

19. Kuran 30 sayıdan bahseder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,

                  20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000,

                  5000, 50.000 & 100.000. Bu sayıların toplamı 162146, eşittir ……… 19x8534.

     Bu, Basit Gerçeklerin kısaltılmış bir özetidir.

 
Edebi Matematiksel Kompozisyon
     Kuran, başka hiçbir kitapta bulunmayan benzersiz bir olguyla karakterize edilmiştir; 29 sure 14 farklı “Kuranî Başlangıç” set ile başlar, her set birden beşe kadar harften oluşmaktadır. On dört harf, Arap alfabesinin yarısı, bu başlangıçlara iştirak etmektedir. Bu Kuranî Başlangıçların önemi, 14 yüzyıl boyunca ilahi olarak korunan bir sır olarak kaldı.
 
    Kuran, 10:20’de ve 25:4-6’da belirtir ki kendi mucizesi, başka bir deyişle ilahi yazarlığın kanıtı, önceden belirlenmiş belirli bir geçiş dönemi için sır olarak kalmaya mukadderdi:
 
Derler ki “Neden O’na Rabbinden hiçbir mucize gelmedi?” De ki, “Geleceği sadece Tanrı bilir. Öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte bekleyeceğim.” [10:20]
 
******
 
 
İnkâr etmiş olanlar dediler ki “Bu, onun başka insanlar yardımıyla yaptığı bir uydurmadan başka bir şey değil.” Doğrusu, onlar bir küfrü dillendirdiler. Diğerleri de dediler ki “Yazdıkları geçmişin masallarıdır; kendisine sabah akşam dikte edildiler.” De ki, “Bu, göklerdeki ve yerdeki ‘sırrı’ bilen tarafından indirildi.” Şüphesiz O, Bağışlayandır, En Merhametli Olandır. [25:4-6]

      Kuranî Başlangıçlar 19-temelli matematiksel mucizenin önemli bir kısmını teşkil eder.

 
Tablo 1: Kuranî Başlangıçlar ve Sureleri
No.
Sure No.
Sure Başlığı
Kuranî Başlangıç
1.
2
Düve
A.L.M.
2.
3
İmran Ailesi
A.L.M.
3.
7
Araf
A.L.M.S.
4.
10
Yunus
A.L.R.
5.
11
Hûd
A.L.R.
6.
12
Yusuf
A.L.R
7.
13
Gök Gürlemesi
A.L.M.R.
8.
14
İbrahim
A.L.R.
9.
15
Hicr Vadisi
A.L.R.
10.
19
Meryem
K.H.Y.‘A.S.
11.
20
T.H.
T.H.
12.
26
Şairler
T.S.M.
13.
27
Karınca
T.S.
14.
28
Tarih
T.S.M.
15.
29
Örümcek
A.L.M.
16.
30
Romalılar
A.L.M.
17.
31
Lokman
A.L.M.
18.
32
Secde
A.L.M.
19.
36
Y.S
Y.S.
20.
38
S.
S.
21.
40
Bağışlayıcı
H.M.
22.
41
Açıklanmış
H.M.
23.
42
Danışma
H.M. ‘A.S.Q.
24.
43
Süsler
H.M.
25.
44
Duman
H.M.
26.
45
Diz Çöküş
H.M.
27.
46
Kum Tepeleri
H.M.
28.
50
Q.
Q.
29.
68
Kalem
NuN
 
Tarihsel Arka Plan
    1968’de fark ettim ki Kuran’ın mevcut İngilizce çevirileri Tanrı’nın Son Ahitinin gerçek mesajını sunmuyordu. Örneğin, en meşhur iki çevirmen Yusuf Ali ve Marmaduke Pickthall, 39:45’teki Kuran’ın büyük kriterine gelince bozulmuş dini geleneklerinin üstesinden gelememişlerdi.
 
Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak O’nun yanında başkaları da anıldığında sevinirler. [39:45]
    
   Yusuf Ali, kritik kelime olan ‘’TEK BAŞINA’’ kelimesini çevirisinden çıkarmış ve ayetin kalan bölümünü ‘’(tanrılar)’’ kelimesini ekleyerek değiştirmişti. Böylelikle, en önemli Kuranî kriteri tamamen yok etmişti. 39:45’i şöyle çevirmişti:
 
Bir ve Tek olan Tanrı anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri iğrenme ve nefretle dolar; fakat ne zaman O’ndan başka (tanrılar) anıldığında, bakın, onlar sevinçle dolarlar. [39:45]   (A.Yusuf Ali’ye göre)
    
   ‘’Bir ve Tek olan Tanrı anıldığı zaman’’ ifadesi, ‘’Tanrı tek başına anıldığı zaman’’ demekle aynı değildir. Birisi, ‘’Bir ve Tek olan Tanrı’yı’’ anabilir ve ayrıca Muhammed’i veya İsa’yı da anabilir ve kimse üzülmeyecektir. Fakat ‘’Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman’’ başka kimseyi anamazsın ve birçok insan—Muhammed’i veya İsa’yı putlaştıranlar—üzülecektir.  Nitekim Yusuf Ali, yozlaşmış inancını ifşa eder diye Kuran gerçeğini sunmaya cesaret edemedi.
 
   Marmaduke Pickthall ‘’TEK BAŞINA’’ kelimesini doğru olarak çevirmiş fakat kendi kişisel inancını paranteze ekleyerek kriteri yıkmıştır; 39:45’i şöyle çevirmiştir:
 
Ve Allah tek başına anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri geri çevrilir ve O’nun yanında (taptıkları) anıldığında, bakın! onlar memnundurlar.      [39:45] (Marmaduke Pickthall’a göre)
    
   Tanrı kelamının bu şekilde tahrif edildiği gerçeğini fark ettiğimde, en azından kendi çocuklarımın yararı için Kuran’ı tercüme etmeye karar verdim. Ben meslek olarak kimyacı olduğumdan ve geniş dini alt yapıma rağmen—babam Mısır’da meşhur bir Sûfi lideriydi—bir ayeti tam olarak anlamadan bir sonrakine geçmeyeceğime dair Tanrı’ya yemin ettim.
 
     Bulabildiğim mevcut tüm Kuran çeviri ve yorum (Tefsir) kitaplarını satın aldım. Onları geniş bir masaya koydum ve çevirime başladım. İlk sure, Anahtar, birkaç gün içinde tamamlandı. Sure 2’nin ilk ayeti “A.L.M.”dir. Bu ayetin çevirisi ise dört yıl sürdü ve Kuran’ın büyük matematiksel Mucizesi olan “sır”rın ilahi ortaya çıkışına rastladı.
 
     Kuran tefsiri kitapları, “hiç kimse Kuranî Başlangıçlar olan A.L.M. veya diğer herhangi bir başlangıcın anlamını veya önemini bilmez” şeklinde ittifakla hemfikirdi. Kuran’ı bilgisayara yazmaya, tüm metni analiz edip bu Kuranî Başlangıçlar arasında herhangi bir matematiksel ilişki olup olmadığını görmeye karar verdim.
 
     Telefon aracılığıyla dev bir bilgisayara bağlanmış olan bir zaman paylaşım terminali kullandım. Hipotezimi test etmek için tek-harfli Kuranî Başlangıçlara bakmaya karar verdim—Sure 42 ve 50’deki “Q” (Kaf), Sure 7, 19 ve 38’deki “S” (Sad) ve Sure 68’deki “N” (Nun). İlk kitabım MIRACLE OF THE QURAN: SIGNIFICANCE OF THE MYSTERIOUS ALPHABETS’te [KURAN’IN MUCİZESİ: GİZEMLİ ALFABENİN ÖNEMİ] (Islamic Productions, 1973) detaylandırıldığı gibi, gizemi çözmek için daha önce yapılan birçok girişim başarısız olmuştu.
 
Kuranî Başlangıç “Q” (Kaf)
     Bilgisayar verisi gösterdi ki sadece Q-başlangıçlı sureler, Sure 42 ve 50, metin boyunca aynı sayıda Q içeriyorlardı, 57 ve 57. Bu, kasti bir matematiksel sistemin Kuran’da olabileceğine dair ilk ipucuydu.
 
     Sure 50 “Q” başlıklıdır, “Q” ile başlar ve ilk ayette “Q ve şanlı Kuran” yazılıdır. Bu, “Q”nun Kuran’ı temsil ettiğini ve bu iki Q-başlangıçlı suredeki toplam Q sayısının da Kuran’ın 114 suresini temsil ettiğinin göstergesiydi (57 + 57 = 114 = 19x6). Bu fikir, “Kuran” ifadesinin Kuran’da 57 kez geçmesi gerçeği ile güçlendi.
 
     Kuran, “Q” suresinde “Mecid” (şanlı) olarak tanımlanmaktadır ve Arapça “Mecid” kelimesinin sahip olduğu sayısal değer 57’dir: M (40) + C (3) + Y (10) + D (4) = 57
 
     Sure 42, 53 ayet içerir ve 42 + 53 = 95 = 19x5
 
     Sure 50, 45 ayet içerir ve 50 + 45 = 95 = 19x5, Sure 42 ile aynı toplam.
 
     Kuran boyunca her “19. ayetteki” “Q” harfi sayıldığında toplam sayı 76 oluyor, 19x4. İşte Q ile ilgili verilerin bir özeti:
 
1. “Q Suresinde” (Sure 50) “Q”nun geçiş sıklığı 57’dir, yani 19x3.
2. “Q” harfi diğer Q-başlangıçlı surede (Sure 42) tam olarak aynı sayıda geçer, 57.
3. Bu iki Q-başlangıçlı suredeki “Q” harfinin toplam geçişi 114’tür, ki bu Kuran’daki sure sayısına eşittir.
4. “Kuran” ifadesi, Kuran’da 57 kez geçer.
5. Kuran’ın Mecid (Şanlı) olarak ifade edilmesi Q-başlangıçlı surelerdeki “Q” harfinin geçiş sıklığı ile ilişkilidir. “Mecid” kelimesinin sayısal değeri 57’dir.
7. Sure 42, 53 ayet içerir ve 42 + 53, 95 veya 19x5 eder.
8. Sure 50, 45 ayet içerir ve ayrıca 50 + 45 de 95 veya 19x5 eder.
9. Q’ların Kuran boyunca “19” numaralı bütün ayetlerdeki geçiş sayısı 76’dır, yani 19x4.
    
   
Kuran’ın matematiksel kompozisyonunun belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Örneğin, Lut’u inkâr eden insanlardan 50:13’te bahsedildiği ve Kuran’da 13 kez geçtiği—7:80; 11:70, 74, 89; 21:74; 22:43; 26:160; 27:54, 56; 29:28; 38:13; 50:13 ve 54:33—gözlemlendi. Tutarlı bir şekilde onlardan “Qavm” olarak bahsedilir, “İhvan” olarak söz edildikleri Q-başlangıçlı Sure 50’deki tek istisna hariç. Belli ki eğer her zamanki Q-içeren kelime olan “Qavm” kullanılsaydı, Sure 50’deki “Q” sayısı 58 olacaktı ve tüm bu olgu ortadan kalkacaktı. Matematiğin geçerliliği kabul edilmiş mutlak kesinliği nedeniyle, tek bir harfin değişikliği sistemi yok eder.
 
     Konu ile ilgili bir başka örnek ise, Mekke’ye 3:96’da şu şekilde referans verilmesidir: “Bekke”! Meşhur şehrin bu tuhaf yazımı, yüzyıllarca İslam âlimlerini şaşırtmıştı. Mekke, Kuran’da 48:24’te doğru bir şekilde yazılmasına rağmen, “M” harfi 3:96’da “B” harfiyle değiştirilmiştir. Anlaşıldı ki Sure 3, M-başlangıçlı suredir ve eğer “Mekke” 3:96’da doğru olarak yazılsaydı, “M” harfinin sayısı Kuran’ın kodundan ayrılmış olacaktı.
 
NuN (Nun)
     Bu başlangıç benzersizdir; tek bir surede, sure 68’de geçer ve harfin adı orijinal metinde 3 harfle yazılmaktadır—Nun Vav Nun—ve bu nedenle iki N olarak sayılır. N-başlangıçlı surede bu harfin toplam sayısı 133’tür yani 19x7.
 
     “N”nin son Kuranî Başlangıç olması gerçeği (bkz. Tablo 1), bir takım özel gözlemleri ortaya çıkarır. Örneğin, ilk Kuranî Başlangıçtan (2:1’deki A.L.M.) son başlangıca (68:1’deki N.) kadar olan ayet sayısı 5263’tür veya 19x277.
 
     “Tanrı” (Allah) kelimesi ilk başlangıçla son başlangıç arasında 2641 (19x139) kez geçer. “Tanrı” kelimesinin toplam geçişinin 2698 olmasından dolayı anlaşılıyor ki bir tarafta 2:1’deki başlangıçlar “A.L.M.,” diğer tarafta 68:1’deki başlangıç “N” dışındaki geçiş sayısı 57’dir, 19x3.  Tablolar 9 ve 20 “NuN” başlangıcının iki N şeklinde yazılması gerektiğini kanıtlıyor.
 
 
S (Sad)
     Bu başlangıç üç surenin başında yer alır, 7, 19 ve 38. Ve “S” (Sad) harfinin bu üç suredeki toplam geçişi 152’dir, 19x8 (Tablo 2). 7:69’daki “Bastatan” kelimesinin bazı basımlarda “Sin” yerine bir “Sad” ile yazılması dikkate değerdir. Bu, Kuran’ın kodunu bozan hatalı bir çarpıtmadır. Kuran’ın mevcut en eski kopyası olan Taşkent Kopyasına bakılarak, “Bastatan” kelimesinin doğru olarak bir “Sin” ile yazıldığı tespit edildi (aşağıdaki fotokopiye bakınız).
 
Tablo 2: Sad-Başlangıçlı Surelerdeki
‘’S’’ Harfinin Geçiş Sıklığı
Sure
‘’S’’nin Sıklığı
7
97
19
26
38
29
 
152 (19x8)
 
 
 
Tarihsel Not
     Kuran’ın ortak paydasının ‘’19’’ oluşunun önemli keşfi, H.S. Zilhicce 1393 yılına denk gelen Ocak 1974’te gerçekleşti. Kuran, H.Ö. (Hicretten Önce) 13’te vahyedildi. Bu, Kuran’ın vahyinden mucizesinin vahyine kadar olan yıl sayısını 1393 + 13 = 1406 = 19x74 yapar.  Yukarıda belirtildiği gibi, mucizenin ortaya çıkışı Ocak 1974’te gerçekleşti. 19x74 ay yılı ile 1974 güneş yılı arasındaki korelasyon dikkatten kaçamazdı. Bu, ‘’19’’un 74. surede bahsedildiği gerçeğinden dolayı özellikle esrarengizdir.
 
Y.S. (Ya Sin)
   Bu iki harf Sure 36’nın başına eklenmiştir. ‘’Y’’ harfi bu surede 237 kez geçerken ‘’S’’ (Sin) 48 kez geçer. Her iki harfin toplamı ise 285, 19x15’tir.
 
   ‘’Y’’ harfinin Kuran’da iki şekilde yazılması dikkat çekicidir; birisi aşikâr, diğeri ise belirsizdir. Bu harfin belirsiz olan formu, Arapça diline iyice aşina olmayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. İyi bir örnek, 12:36’da iki kez geçen ‘’Araany’’ kelimesidir. ‘’Y’’ harfi bu kelimede iki kez kullanılmıştır, ilk ‘’Y’’ belirsiz olan, ikincisi ise aşikâr olandır. Sure 36, tek bir belirsiz ‘’Y’’ içermez.  Bu dikkate değer bir olgudur ve normalde Sure 36 gibi uzun bir surede görülmeyen bir şeydir.  QURAN: VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE [KURAN: MUCİZENİN GÖRSEL SUNUMU] (Islamic Productions, 1982) isimli kitabımda Sure 36’daki her bir ‘’Y’’ ve ‘’S’’ yıldızla işaretlenmiştir.
 
H.M. (Ha Mim)
     Yedi surenin başında ‘’H’’ ve ‘’M’’ harfleri bulunmaktadır; Sure 40’dan 46’ya kadar.  Bu yedi H.M.-başlangıçlı suredeki bu iki harfin toplam geçişi 2147 veya 19x113’tür. Detaylı veri Tablo 3’te gösterilmiştir.
 
     Doğal olarak, H.M-başlangıçlı yedi surenin herhangi birindeki tek bir ‘’H’’ veya ‘’M’’ harfinin değişimi, bu karmaşık olguyu yok ederdi.
 
‘A.S.Q. (‘Ayn Sin Kaf)
     Bu başlangıçlar, Sure 42’nin 2. ayetini oluştururlar ve bu harflerin bu suredeki toplam geçişleri 209 veya 19x11’dir. ‘’‘A‘’ (‘Ayn) 98 defa, ‘’S’’ (Sin) 54 defa ve ‘’Q’’ (Kaf) 57 defa geçer. 
 
Tablo 3: H.M.- Başlangıçlı Yedi Surede
‘’H’’ ve ‘’M’’ Harflerinin Geçişi
Sure No.
Geçiş Sıklığı
‘’H’’
‘’M’’
‘’H+M’’
40
64
380
444
41
48
276
324
42
53
300
353
43
44
324
368
44
16
150
166
45
31
200
231
46
36
225
261
 
292
1855
2147 (19x113)
 
A.L.M. (Elif Lam Mim)
     ‘’A,’’ ‘’L’’ ve ‘’M’’ harfleri Arapça dilinde en sık kullanılan harflerdir ve Kuranî başlangıçlarda gördüğümüz aynı sırayla—’’A’’ sonra ‘’L’’ sonra ‘’M.’’ Bu harfler altı surenin başında yer almaktadırlar—2, 3, 29, 30, 31 ve 32—ve bu üç harfin her bir altı suredeki toplam geçişi 19’un katıdır [sırasıyla 9899 (19x521), 5662 (19x298), 1672 (19x88), 1254 (19x66), 817 (19x43) ve 570 (19x30)]. Dolayısıyla, bu üç harfin altı suredeki toplam geçişi 19874’tür (19x1046) ve bu harflerden birinin değişimi bu olguyu yok eder.
 
Tablo 4: A.L.M.-başlangıçlı Surelerde ‘
’A,’’ ‘’L,’’ ve ‘’M’’ Harflerinin Geçişi
Sure
No.
Geçiş Sıklığı
Toplam
‘’A’’
‘’L’’
‘’M’’
2
4502
3202
2195
9899 (19x521)
3
2521
1892
1249
5662 (19x298)
29
774
554
344
1672 (19x88)
30
544
393
317
1254 (19x66)
31
347
297
173
817 (19x43)
32
257
155
158
570 (19x30)
 
8945
6493
4436
19874 (19x1046)
 
A.L.R (Elif Lam Ra)
    Bu başlangıçlar, Sure 10, 11, 12, 14 ve 15’te bulunur. Bu surelerde bu harflerin toplam geçişleri sırasıyla 2489 (19x131), 2489 (19x131), 2375 (19x125), 1197 (19x63), ve 912 (19x48)’dir (Tablo 5).
 
A.L.M.R. (Elif Lam Mim Ra)
     Bu başlangıçlar tek bir surenin, Sure 13’ün başında yer alır ve bu dört harfin toplam geçişi 1482 veya 19x78’dir. ‘’A’’ harfi 605 kez, ‘’L’’ harfi 480 kez, ‘’M’’ harfi 260 kez ve ‘’R’’ harfi 137 kez geçer.
 
Tablo 5: A.L.R.-başlangıçlı Surelerde
‘’A,’’ ‘’L’’ ve ‘’R’’ Harflerinin Geçişi
Sure No.
Geçiş Sıklığı
Toplam
‘’A’’
‘’L’’
‘’R’’
10
1319
913
257
2489 (19x131)
11
1370
794
325
2489 (19x131)
12
1306
812
257
2375 (19x125)
14
585
452
160
1197 (19x63)
15
493
323
96
912 (19x48)
 
5073
3294
1095
9462 (19x498)
 
A.L.M.S. (Elif Lam Mim Sad)
     Sadece tek bir sure, Sure 7 bu başlangıçlarla başlar ve ‘’A’’ harfi bu surede 2529 kez, ‘’L’’ 1530 kez, ‘’M’’ 1164 kez ve ‘’S’’ (Sad) 97 kez geçer. Böylece, bu dört harfin bu suredeki toplam geçişi 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19x280’dir.
 
     Buradaki önemli bir gözlem, ‘’S’’ (Sad) harfini içeren iç içe geçmeli ilişkidir. Bu başlangıç ayrıca Sure 19 ve 38’de de yer alır. Sure 7’deki kardeş harflerini tamamlayarak 19’un katı olan bir toplam verirken, bu harfin sıklığı ayrıca Sure 19 ve 38’deki kardeş harflerini tamamlayıp 19’un bir katını verir (bkz. Sayfa 380).
 
     İlaveten, Kuranî Başlangıç ‘’S’’ (Sad), Sure 19’daki diğer Kuranî Başlangıç olan ‘’K.H.Y.‘A.’’ (Kaf He Ya ‘Ayn) ile ilişki içine girerek 19’un katı olan başka bir toplam verir (bkz: Sayfa 351). Bu ‘’S’’ (Sad) harfine özgü olmayan iç içe geçmeli ilişki, Kuran’ın sayısal kodunun girift olmasına katkıda bulunur.
 
K.H.Y.‘A.S. (Kef He Ya ‘Ayn Sad)
     Bu, başlangıçların en uzun setidir, beş harf içerir ve tek bir surede, Sure 19’da yer alır. Sure 19’da ‘’K’’ harfi 137 kez, ‘’H’’ 175 kez, ‘’Y’’ 343 kez ‘’‘A’’ 117 kez ve ‘’S’’ (Sad) 26 kez geçer. Böylece, bu beş harfin toplam geçişi 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19x42 olur.
 
H., T.H. (Ta Ha), T.S. (Ta Sin) & T.S.M. (Ta Sin Mim)
     Birbirine kenetlenmeli girift bir ilişki, bu üst üste bindirilmiş Kuranî başlangıçları bir toplam oluşturmak üzere bağlar ki, bu da 19’un katıdır. ‘’H.’’ başlangıcı Sure 19 ve 20’de bulunur. ‘’T.H.’’ başlangıçları Sure 20’nin başında yer alır. ‘’T.S.’’ başlangıçları Sure 27’de bulunurken,  ‘’T.S.M.’’ başlangıçları onu çevreleyen Sure 26 ve 28’de bulunur.
 
   Aynı zamanda belirtilmelidir ki; olağandışı güçlü mucizelerin anlatıldığı surelerde; daha uzun, daha kompleks, birbirine kenetlenmiş ve üst üste bindirilmiş başlangıçlar bulunur. Örneğin, İsa’nın bakire kadından doğuşu Sure 19’da geçer, ki bu en uzun başlangıç seti olan K.H.Y.‘A.S. ile başlar. Birbirine kenetlenmeli başlangıçlar olan ‘’H.’’ ‘’T.H.,’’ ‘’T.S.’’ ve ‘’T.S.M.’’ ise Musa’nın, İsa’nın mucizeleri ile Süleyman ve cinlerini kuşatan olağandışı olayları tarif eden surelerin başında yer alırlar. Böylece Tanrı, daha güçlü mucizeleri desteklemek için daha güçlü kanıtlar sağlar. Bu başlangıçların geçiş sıklığı Tablo 6’da sunulmaktadır.
 
Tablo 6: Kuranî Başlangıçlar ‘’H.,’’ ‘’T.H.,’’ ‘’T.S.’’
ve ‘’T.S.M.’’ Kendi Surelerindeki Geçişleri
Sure
Geçiş Sıklığı
 
‘’H’’
‘’T’’
‘’S’’
‘’M’’
19
175
20
251
28
26
33
94
484
27
27
94
28
19
102
460
 
— —
— —
— —
— —
 
426
107
290
944
426 + 107 + 290 + 944=1767=(19x93)
 
Bir ‘’Sayısal Değer’’ Nedir?
     14 yüzyıl önce Kuran vahyedildiğinde, bugün bilinen sayılar yoktu. Evrensel bir sistem olarak Arap, İbrani, Arami ve Yunan alfabelerindeki harfler rakam olarak kullanılıyordu. Her bir harfe atanan sayı onun ‘’Sayısal Değeri”dir. Arap alfabesinin sayısal değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir.
    
 
Tablo 7: Arap Alfabesinin Sayısal Değerleri
 
Başlangıçlı Surelerin Diğer Matematiksel Özellikleri
     On dört Arapça harf, Arap alfabesinin yarısı, 14 farklı Kuranî Başlangıç setinin oluşumuna katılır. Bu harflerin her birinin sayısal değerine, Kuranî Başlangıçlarla başlayan surelerin sayısı (29) eklendiğinde, 722 veya 19x19x2 toplamını elde ederiz.
 
     Ek olarak, tüm 14 başlangıcın toplam sayısal değerine, başlangıcın geçtiği ilk surenin numarasını eklersek 988, 19x52 genel toplamını elde ederiz. Tablo 8 bu verileri sunuyor.
 
     Tablo 8’de başlangıç harfi olarak listelenen 14 harfin her birinin geçiş sayılarına, bu başlangıçların geçtiği surelerin numaraları eklendiğinde, Genel Toplam 2033’e ulaşır, 19x107. Tablo 9’a bakın.
 
Tablo 8: Kuranî Başlangıçların Oluşumunda Kullanılan 14 Harf
Harf
Değer
İlk Sure
A (Elif)
1
2
L (Lam)
30
2
M (Mim)
40
2
S (Sad)
90
7
R (Ra)
200
10
K (Kef)
20
19
H (He)
5
19
Y (Ye)
10
19
‘A (‘Ayn)
70
19
T (Te)
9
20
S (Sin)
60
26
H (He)
8
40
Q (Kaf)
100
42
N (Nun)
50
68
 
693
295
693 + 295 = 988 = 19x52
ayrıca 693 + 29 (sure) = 722 = 19x19x2
 
Tablo 9: Kuranî Başlangıçların Matematiksel Olarak Yapılandırılmış Dağılımı
Başlangıç
Geçiş Sayısı
Geçtiği Sure
Toplam
A (Elif)
13
[ + 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29 + 30 + 31 + 32]
222
L (Lam)
13
[ + 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29 + 30 + 31 + 32]
222
M (Mim)
17
[+ 2 + 3 + 7 + 13 + 26 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46]
519
S (Sad)
3
+ 7 + 19 + 38
67
R (Ra)
6
+ 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
81
K (Kef)
1
+ 19
20
H (He)
2
+ 19 + 20
41
Y (Ye)
2
+ 19 + 36
57
‘A(‘Ayn)
2
+ 19 + 42
63
T (Te)
4
+ 20 + 26 + 27 + 28
105
S (Sin)
5
+ 26 + 27 + 28 + 36 + 42
164
H (HHa)
7
+ 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46
308
Q (Kaf)
2
+ 42 + 50
94
N (Nun)
2
+ 68
70
 
79
1954
2033 (19x107)
 
     Tablo 10, Kuranî Başlangıçların toplam geçiş sıklığı, artı bu harflerin tüm sure içindeki toplam sayısal değerini sunmaktadır. Tüm başlangıçlı sureler için Genel Toplam 1089479’dur. Bir milyonun üzerindeki bu sayı 19’un katıdır (1089479 = 19 x 57341). En ufak değişiklik veya tahrifat, sistemi yok eder.
 
     Not: Belirli bir suredeki Kuranî Başlangıcın toplam sayısal değeri, her bir harfin sayısal değeriyle o başlangıcın suredeki geçiş sıklığının çarpımına eşittir.
 
Kuranî Başlangıçların Önemli Parametreleri
(Sureler, Ayetler, Geçiş Sıklığı, İlk Sure & Son Sure)
    Tablo 11, Kuranî Başlangıçların bulunduğu sure ve ayetlerin numaralarını, başlangıcın bu suredeki geçiş sıklığını, artı başlangıcın olduğu ilk surenin numarasını, başlangıcın olduğu son surenin numarasını göstermektedir, 44232 veya 19x2348’e eşit olan bir toplam meydana getirmektedir. Böylelikle, başlangıçlı surelerdeki Kuranî Başlangıçların dağılımı son derece girifttir ki, sayıları ve sure içindeki yerleşimleri 19’un katı olan bir genel toplam vermek için iç içe geçmiştir.
       
     ‘’N’’ başlangıcının iki N olarak sayılması gerektiği dikkate değerdir. Bu da orijinal Kuran metninin bu başlangıcı 2 N ile yazdığı gerçeğini göstermektedir.
 
Tablo 10: Tüm Kuranî Başlangıçların Kendi Surelerindeki Toplam Sayısal Değerleri
Sure
Başlangıç
Başlangıçların Sıklığı
Suredeki Top. Say. Değer
2
A.L.M.
9899
188362
3
A.L.M.
5662
109241
7
A.L.M.S.
5320
103719
10
A.L.R.
2489
80109
11
A.L.R.
2489
90190
12
A.L.R.
2375
77066
13
A.L.M.R.
1482
52805
14
A.L.R
1197
46145
15
A.L.R
912
29383
19
K.H.Y.‘A.S.
798
17575
20
T.H.
279
1507
26
T.S.M.
611
25297
27
T.S.
121
5883
28
T.S.M.
581
24691
29
A.L.M.
1672
31154
30
A.L.M.
1254
25014
31
A.L.M.
817
16177
32
A.L.M.
570
11227
36
Y.S.
285
5250
38
S.
29
2610
40
H.M.
444
15712
41
H.M.
324
11424
42
H.M.-‘A.S.Q.
562
28224
43
H.M.
368
13312
44
H.M.
166
6128
45
H.M.
231
8248
46
H.M.
261
9288
50
Q
57
5700
68
N,N
133
6650
 
 
41388
1048091
41388 + 1048091 = 1089479 (19X57341)
 
Tablo 11: 14 Ayrı Kuranî Başlangıcın Parametreleri
Başlangıç
Sure, Ayet & Her bir Suredeki Başlangıç (Sıklığı)
İlk Sure
Son Sure
A (Elif)
2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529), 10:1 (1319), 11:1 (1370), 12:1 (1306), 13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493), 29:1 (774), 30:1 (544), 31:1 (347), 32:1 (257)
2
32
L (Lam)
2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530), 10:1 (913), 11:1 (794), 12:1 (812), 13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323), 29:1 (554), 30:1 (393), 31:1 (297),
32:1 (155)
2
32
M (Mim)
2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164), 13:1 (260), 26:1 (484), 28:1 (460), 29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173), 32:1 (158), 40:1 (380), 41:1 (276),
42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150), 45:1 (200), 46:1 (225)
2
46
S (Sad)
7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29)
7
38
R (Ra)
10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257), 13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)
10
15
K (Kef)
19:1 (137)
19
19
H (He)
19:1 (175), 20:1 (251)
19
20
Y (Ye)
19:1 (343), 36:1 (237)
19
36
‘A(‘Ayn)
19:1 (117), 42:2 (98)
19
42
T (Te)
20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27), 28:1 (19)
20
28
S (Sin)
26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102), 36:1 (48), 42:2 (54)
26
42
H (HHa)
40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 43:1 (44),
44:1 (16), 45:1 (31), 46:1 (36)
40
46
Q (Kaf)
42:2 (57), 50:1 (57)
42
50
N (Nun)
68:1 (133)
68
68
 
43423
295
514
Genel Toplam = 43423 + 295 + 514 = 44232 = 19x2328.
 
   Özel bir matematiksel kodlama, Kuranî Başlangıçların kendilerinin bulunduğu yerin ayet sayısının doğruluğunu ispatlar. Tablo 11’de detaylandırıldığı gibi, Sure 42’deki hariç tüm Kuranî başlangıçlar ilk ayette yer alır (ondaki başlangıçlar Ayet 1 ve 2’dedir). Bu gerçek, Tablo 12’de detaylandırılan dikkat çekici matematiksel olgu ile desteklenmiştir. Eğer Tablo 12’deki ilk iki sütunu toplamak yerine çarparsak, yine sonucu 19’un katı olan bir Toplam elde ederiz. (Tablo 13’e bakınız).
 
Tablo 12: Başlangıçlı Ayetlerin Sayısının Matematiksel Kodlaması
Sure No.
Başlangıçların Sayısı
Başlangıçlı Ayetler
2
3
1
3
3
1
7
4
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
4
1
14
3
1
15
3
1
19
5
1
20
2
1
26
3
1
27
2
1
28
3
1
29
3
1
30
3
1
31
3
1
32
3
1
36
2
1
38
1
1
40
2
1
41
2
1
42
5
2
43
2
1
44
2
1
45
2
1
46
2
1
50
1
1
68
2
1
822
79
30
822 + 79 + 30 = 931 (19x49)
 
Tablo 13: Tablo 12’nin İlk İki Sütununu Toplamak Yerine Çarpmak
Sure No.
Başlangıçların Sayısı
Baş. Ayetlerin Sayısı
2
3
1
3
3
1
7
4
1
-
-
-
42
5
2
-
-
-
50
1
1
68
2
1
2022
30
2022 + 30 = 2052 (19x108)
 
    Açıkça görülüyor ki Kuran’ın matematiksel koduna uyması için Sure 42’de iki farklı başlangıçlı ayet olması çok kritiktir.  Gerçek şu ki Sure 42’nin 1. ayetinin iki Kuranî Başlangıç olan ‘’H.M.’’ içermesi ve ikinci ayetinin de üç Başlangıç olan ‘‘ ‘A.S.Q.’’ içermesi 14 yüzyıl boyunca Müslüman âlimlerin ve oryantalistlerin kafasını karıştırmıştır.
 
   Bu Ek’in sonunda okuyucu, Kuran’ın bütün unsurlarının matematiksel olarak doğrulandığını görecektir. Bizim şu anda ilgilendiğimiz unsurlar, ‘’Her bir başlangıçlı surenin Kuranî Başlangıçlarının sayısı’’ ve ‘’Kuranî Başlangıçları içeren ayetlerin sayısıdır.’’ Tablolar 11 ila 13 bu iki unsura değinmiştir.
 
    Ek matematiksel doğrulama Tablo 14 ve Tablo 15’te gösterilmiştir. Tablo 14’te her suredeki ayetlerin sayısına eklenen tüm başlangıçlı surelerin numaraları, artı başlangıçları içeren ayetlerin sayısı, artı bu başlangıçların sayısal değerleri mevcuttur. Genel Toplam 7030 veya 19x370’tir.
 
Tablo 14: Başlangıçlı Surelerin Matematiksel Özellikleri
Sure
Numarası
Ayetlerin
Sayısı
Başlangıçlı Ayetlerin
Sayısı
Başlangıçların Sayısal
Değeri
 
TOPLAM
2
286
1
71
360
3
200
1
71
275
7
206
1
161
375
10
109
1
231
351
11
123
1
231
366
12
111
1
231
355
13
43
1
271
328
14
52
1
231
298
15
99
1
231
346
19
98
1
195
313
20
135
1
14
170
26
227
1
109
363
27
93
1
69
190
28
88
1
109
226
29
69
1
71
170
30
60
1
71
162
31
34
1
71
137
32
30
1
71
134
36
83
1
70
190
38
88
1
90
217
40
85
1
48
174
41
54
1
48
144
42
53
2
278
375
43
89
1
48
181
44
59
1
48
152
45
37
1
48
131
46
35
1
48
130
50
45
1
100
196
68
52
1
50+50
221
_ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _
_ _ _ _ _
­­_ _ _ _ _
822 +
2743 +
30
+ 3435
= 7030 (19x370)
 
   Dikkat çekici bir şekilde, Tablo 14’teki ilk iki sütunu toplamak yerine onları çarparsak, hala 19’a bölünebilen bir Genel Toplam elde ederiz (Tablo 15)
 
    Sure başına ayet sayısı ve her ayete atanan sayılar Kuran’ın temel unsurları arasındadır. Sadece bu unsurlar matematiksel olarak doğrulanmakla kalmaz, aynı zamanda hem başlangıçlı hem de başlangıçsız sureler bağımsız olarak kodlanır. Şu anda başlangıçlı sureleri ele aldığımızdan, Tablo 16, bu surelere atanan numaraları, her bir suredeki ayet sayısını ve ayetlerin numaralarının toplamını (1 + 2 + 3+ ... + n) sunmaktadır. Genel toplam 190133 veya 19x10007’dir.
 
Tablo 15: İlk 2 Sütunu Toplamak Yerine Çarpmak
Sure
Numarası
 
Ayet
Numarası
 
Başlangıçlı Ayetlerin
Sayısı
 
Başlangıçların
Sayısal Değeri
 
 
TOPLAM
2
x
286
+
1
+
71
=
644
3
x
200
+
1
+
71
=
672
7
x
206
+
1
+
161
=
1604
-
 
-
 
-
 
-
 
-
50
x
45
+
1
+
100
=
2351
68
x
52
+
1
+
(50+50)
=
3637
60071
+
30
+
3435
=
63536 (19x3344)
 
     Tablo 16: Başlangıçlı Surelerin Ayetlerinin
Matematiksel Yapılanması
Sure
No.
Ayetlerin
Numarası
Ayet No.
Toplamı
 
Toplam
2
286
41041
41239
3
200
20100
20303
7
206
21321
21534
-
-
-
-
50
45
1035
1130
68
52
1378
1498
822
2743
186568
190133
(19x10007)
 
   Her surenin numarasını bir sonraki surenin numarasına ekleyerek ve bu süreci Kuran’ın sonuna kadar sure numaralarını toplayarak devam ettirdiğimizde, her bir sureye karşılık gelen bir değere sahip olacağız. Böylelikle, Sure 1’in karşılık değeri 1, Sure 2’nin karşılık değeri 1 + 2 = 3, Sure 3’ün karşılık değeri 3 + 3 =6, Sure 4’ün karşılık değeri 6 + 4 = 10 olacaktır ve Kuran’ın sonuna kadar böyle devam eder. Başlangıçlı ve başlangıçsız sureler için toplam değerler bağımsız olarak 19’a bölünebilir. Başlangıçlı sureler için değerler Tablo 17’de gösterilmiştir.
 
    Başlangıçsız sureler için hesaplanan değerlerinin toplamı ise 237785’tir, ki bu da 19’un bir katıdır (237785 = 19x12515).
 
Tablo 17: Sure Numaralarının Ardışık Eklenmesiyle
Elde Edilen Değerler
Sure Numarası
Hesaplanan Değer
2
3
3
6
7
28
10
55
11
66
12
78
13
91
14
105
15
120
19
190
20
210
-
-
44
990
45
1035
46
1081
50
1275
68
2346
 
15675
(19x825)
 
Özel Kelimelerin Matematiksel Kodlaması
‘’Tanrı’’ (Allah) Kelimesi
       [1] Önceden gösterildiği gibi, ‘’Tanrı’’ kelimesi Kuran’da 2698 kez geçer, 19x142.
 
       [2] ‘’Tanrı’’ kelimesinin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı 118123 eder, bu da 19’un bir katıdır (118123 = 19x6217)
 
   Bu basit olgular, ‘’Tanrı’’ kelimesini sırf sayarken bize birçok zorluk verdi. Bizler bilgisayarlarla donanımlı bir grup çalışandık ve hepimiz üniversite mezunuyduk. Yine de ‘’Tanrı’’ kelimesinin sayılarını sayarken, hesaplarken veya sadece yazarken birçok hata yaptık. Hala Muhammed’in Kuran’ın yazarı olduğunu iddia edenler tamamen mantıksızdırlar; o hiçbir zaman bir üniversiteye gitmedi yahut onun bir bilgisayarı da yoktu.
 
Tablo 18: ‘’Tanrı’’ Kelimesinin Başlangıçlı
Bölümün Dışında Geçişi
Sure
Numarası
Ayetlerin
Numaraları
Geçiş
Sayıları
1
1, 2
2
69
33
1
70
3
1
71
3,4,13,15,17,19,25
7
72
4,5,7,12,18,19,22,23
10
73
20
7
74
31, 56
3
76
6, 9, 11, 30
5
79
25
1
81
29
1
82
19
1
84
23
1
85
8, 9, 20
3
87
7
1
88
24
1
91
13
2
95
8
1
96
14
1
98
2, 5, 8
3
104
6
1
110
1, 2
2
112
1, 2
2
1798
634
57 (19x3)
Sure & ayetlerin numaralarının
toplamı = 1798 + 634 = 2432 = 19x128
‘’Tanrı’’ kelimesinin başlangıçlı
bölüm dışındaki toplam geçişi = 57 (19x3)
 
      [3] İlk Kuranî Başlangıçlardan (A.L.M. 2:1) son başlangıca kadar (N. 68:1) ‘’Tanrı’’ kelimesinin 2641, 19 x 139 geçişi vardır.
 
      [4] ‘’Tanrı’’ kelimesi, Başlangıçların dışındaki bölümde 57 kez geçer (Tablo 18).
 
      [5] Bu 57 ‘’Tanrı’’ kelimesinin geçişinin bulunduğu surelerin ve ayetlerin numaralarını topladığımızda, 2432 veya 19x128 toplamını elde ederiz. Tablo 18’e bakınız.
 
     [6] ‘’Tanrı’’ kelimesi 85 surede bulunmaktadır. Eğer her bir surenin numarasını, ‘’Tanrı’’ kelimesinin ilk ve son geçişlerinin arasındaki ayetlerin sayısına eklersek, her iki ayet dâhil Genel Toplam 8170 veya 19 x 430 eder. Verilerin kısaltılmış bir gösterimi Tablo 19’da gösterilmektedir.
 
Tablo 19: ‘’Tanrı’’ (Allah) Kelimesinin
Bahsedildiği Tüm Sureler
 
Sure
No.
İlk
Ayet
Son
Ayet
İlkten Sona
Ayet Sayısı
1.
1
1
2
2
2.
2
7
286
280
3.
3
2
200
199
-
-
-
-
-
84
110
1
2
2
85
112
1
2
2
 
----
 
 
---
 
3910
 
 
4260
3910 +4260 =8170 = 19x430
Bu matematiksel özellikler, “Tanrı”
kelimesinin tüm Geçişlerini kapsar.
 
       [7] Kuran’ın baskın mesajı, sadece ‘’Bir Tanrı’’ olduğudur. Arapçası ‘’Vahid’’ olan “Bir” kelimesi Kuran’da 25 kez geçer. Bunların altı tanesi Tanrı dışındakilere atıfta bulunur (bir çeşit yemek, bir kapı vs.). Diğer 19 geçiş ise Tanrı’ya atıfta bulunur. Bu veriler, klasik referans INDEX TO THE WORDS OF QURAN’da [KURAN KELİMELERİ FİHRİSTİ] bulunmaktadır.
 
Kuran’ın temel mesajı olarak ‘’BİR’’ kelimesinin kritik önemi, Kuran’ın ortak paydası olan 19’un ‘’BİR’’ kelimesinin sayısal değeri olması gerçeğinde belirtilmektedir.
 
NEDEN 19!
Bu Ek'te sonra da değinileceği gibi, Tanrı’nın tüm kutsal metinleri, sadece Kuran değil, ‘’19’’ sayısı ile matematiksel olarak kodlanmıştı. Hatta evren bütünüyle bu ilahi işareti taşıyor. 19 sayısına, Yüce Yaratıcı’nın yarattığı her şey üzerindeki imzası olarak bakılabilir (bkz. Ek 38). ‘’19’’ sayısı, bu Ek’in kapsamı dışında benzersiz matematiksel özelliklere sahiptir.
 
Örneğin;
 
[1] Bir asal sayıdır.
 
[2] Tanrı’nın 57:3’te “Alfa ve Omega” olarak geçen niteliğini ilan edercesine, ilk rakamı (1) ve son rakamı (9) kapsar.
 
[3] Dünyadaki tüm dillerde aynı görünür. Her iki bileşen, 1 ve 9, tüm dillerde aynı görünen tek rakamlardır.
 
[4] Kendine özgü birçok matematiksel özelliğe sahiptir. Örneğin 19, 9 ile 10’un ilk kuvvetlerinin toplamına ve 9 ile 10’un ikinci kuvvetlerinin farkına eşittir.
 
   Şimdi anlıyoruz ki Tanrı’nın yarattıklarındaki evrensel kodlamanın 19 sayısı ile olmasının altında yatan gerçek, bu sayının tüm kutsal metin dillerinde—Aramice, İbranice ve Arapçada—‘’BİR’’ kelimesinin sayısal değeri olmasıdır.
 
   19 sayısı, bu nedenle, tüm kutsal yazılarda İlk Buyruğu ilan eder: sadece BİR Tanrı var.
 
  Tablo 7’de gösterildiği gibi, Arami, İbrani ve Arap alfabeleri, evrensel olarak kurulmuş bir sisteme göre sayılar olarak işlev görürlerdi. ‘’BİR’’ için İbranice kelime ‘’VAHD’’dir (V-EHED şeklinde telaffuz edilir). Arapçada, ‘’BİR’’ için olan kelime ‘’WAHD’’dır (VAHİD olarak telaffuz edilir.) Tablo 20’ye bakınız.
 

Tanrımız Rab BİR’dir! Bu nedenle, Tanrınız Rabbe tapın, tüm yüreğinizle, tüm ruhunuzla, tüm aklınızla ve tüm gücünüzle.  

[Yasa’nın Tekrarı 6:4-5]
[Markos 12:29]
[Kuran 2:163, 17:22-23]

 

Tablo 20: Neden ‘’19!’’
Harf
 
İbranice
Arapça
Değer
V
W
6
A
A
1
H
H
8
D
D
4
 
 
…..
 
 
19
 
‘’Kuran’’ Kelimesi
     Kuran’da ‘’Kuran’’ kelimesi, ‘’başka Kuran’a’’ atıfta bulunan 10:15’teki bir tane ile birlikte 58 kez geçmektedir. Bu özel geçiş, bu nedenle hariç tutulmalıdır. Böylelikle, ‘’bu Kuran’ın’’ geçiş sıklığı Kuran’da 57 veya 19x3’tür.
 
   ‘’Kuran’’ kelimesinin diğer iki gramer formu 12 ayette geçmektedir. Bunlar arasında “Kuranun” kelimesi ile “Kuranehu” kelimesi bulunmaktadır. Bu geçişlerden bir tanesi, 13:31’de, dağların parçalanmasına neden olan ‘’başka bir Kuran’a’’ atıfta bulunur. 41:44’teki başka bir geçiş ise ‘’Arapça olmayan bir Kuran’a’’ atıfta bulunur. Bu iki geçiş bu nedenle hâriç tutulmalıdır. Tablo 21, ‘’Kuran’’ kelimesinin bütün gramer formlarında geçtiği sure ve ayetlerin bir listesini göstermektedir.
 
Tablo 21: ‘’Kuran’’ Geçen Sure ve Ayetler
Sure
Ayet
  Sure Ayet
 2
185
  30 58
4
82
  34 31
5
101
  36 2
6
19
  - 69
7
204
  38 1
9
111
  39 27
10
37
  - 28
-
61
  41 3
12
2
  - 26
-
3
  42 7
15
1
  43 3
-
87
  - 31
-
91
  46 29
16
98
  47 24
17
9
  50 1
-
41
  - 45
-
45
  54 17
-
46
  - 22
-
60
  - 32
-
78
  - 40
-
82
  55 2
-
88
  56 77
-
89
  59 21
-
106
  72 1
18
54
  73 4
20
2
  - 20
-
113
  75 17
-
114
  - 18
25
30
  76 23
-
32
  84 21
27
1
  85 21
-
6
  ..... .....
-
76
  1356 3052
-
92
 

1356+3052

= 4408 (19x232)

28
85
 
 
SAĞLAM BİR TEMEL
    Kuran’ın ilk ayeti, Besmele olarak bilinen ‘’En Lütufkâr, En Merhametli olan Tanrı’nın adıyla’’ ifadesi 19 Arapça harften oluşmaktadır. Onu oluşturan kelimeler, Kuran’da tutarlı bir şekilde 19’un katları şeklinde geçer.
 
İlk kelime..............................."İsm" (İsim)...............................................19 kez,
İkinci kelime.........................."Allah" (Tanrı)...........................................2698 kez, 19x142.
Üçüncü kelime......................."Er-Rahman" (En Lütufkâr).......................57 kez, 19x3.
Dördüncü kelime..................."Er-Rahim" (En Merhametli)......................114 kez, 19x6
 
     Profesör Cesur Majul, Tanrı’nın 400’den fazla sıfatının sayısal değerine baktı ve sayısal değeri 19’un katları olan sadece dört isim buldu.
 
İlahi İsim  
Sayısal Değer
1. "Vahid" (Bir)..............................................................................................................19
2. "Zul Fadl El-‘Azim" (Sonsuz Lütuf Sahibi)..............................................................2698
3. "Mecid" (Şanlı)..........................................................................................................57
4. "Cami" (Toplayan).....................................................................................................114
 
   Yukarıda belirtildiği gibi, sayısal değeri 19’a bölünebilen tek İlahi İsimler tam olarak Besmele’deki dört kelimenin geçiş sıklıklarının karşılığıdır. Alttaki figür bu dikkat çekici olguyu göstermekte
 


Besmele’nin dört kelimesi sol tarafta gösterilmektedir ve sayısal değerleri 19’a bölünebilen sadece dört ilahi isim vardır ve onlar da sağ taraftadır. Ortadaki sayılar, Besmele kelimelerinin geçiş sayılarıdır ve aynı zamanda dört ilahi ismin sayısal değerleridir.
 
İslam’ın Beş Direği
     Kuran, yaşamımızın tüm yönleriyle ilgili çok sayıda önemli buyruk vazetmesine rağmen (bkz. örneğin 17:22-38), beş temel ‘’direk’’ geleneksel olarak vurgulanmıştır. Onlar:
 
     1. Şehadet: Tanrı yanında başka tanrı olmadığına tanıklık etmek.
     2. Salat: Günlük beş vakit İletişim Dualarını yerine getirmek.
     3. Siyam: İslamî takvimin dokuzuncu ayı (Ramazan) boyunca oruç tutmak.
     4. Zekât: Birinin net gelirinin %2,5’unu belirli kişilere bağış olarak hibe etmesi.
     5. Hac: Gücü yetenlerin ömürde bir defa Mekke’ye kutsal yolculuğu.
 
     Kuran’daki her şey gibi bunlar da matematiksel olarak yapılandırılmıştır.
 
1. Tek Tanrı (Şehadet):    
     Daha önce bahsedildiği gibi, Tanrı’ya atıfta bulunan ‘’BİR’’ kelimesi Kuran’da 19 kez geçer. ‘’YALNIZCA’’ Tanrı’ya yapılan atıf 5 defa geçer ve bu beş geçişi bulduğumuz sure ve ayet numaralarının toplamı 361, 19x19’dur.
    
     ‘’İslam’ın İlk Direği’’ 3:18’de ‘’LA İLAHE İLLA HU’’ (O’nun yanında başka tanrı yoktur) olarak belirtilmektedir. Bu önemli ifade 19 surede geçmektedir. İlk geçişi 2:163’tedir, son geçişi ise 73:9’dadır. Tablo 22 gösteriyor ki sure numaralarının toplamı, artı ilk ve son geçiş arasındaki ayetlerin sayısı, artı bu ayetlerin numaralarının toplamı 316502 veya 19x16658’dir.
 
    Ayrıca, LA İLAHE İLLA HU geçen 19 surenin numaralarının toplamı, artı kritik ifadenin bulunduğu ayet numaraları, artı toplam geçiş sayısı (29) toplandığında, Genel Toplam 2128 veya 19x112 eder. Detaylar Tablo 23’te gösterilmektedir.
 
Tablo 22: LA İLAHE İLLA HU’nun
İlk Geçişinden Son Geçişine Kadar
Olan Tüm Sure ve Ayetler
Sure
No.
Ayetlerin
Sayısı
Ayet No.
Toplamı
 
Toplam
2
123
27675
27800
3
200
20100
20303
-
-
-
-
9
127
8128
8264
-
-
-
-
72
28
406
506
73
9
45
127
…….
…….
………
………
2700
5312
308490
316502
(19x16658)
 
Tablo 23: Kritik İfadenin Tüm Oluşumlarının Listesi:
‘’LA İLAHE İLLA HU’’ (O’nun yanında başka tanrı yoktur)
 
No.
Sure
No.
Şehadet’in
Olduğu Ayetler
Şehadet’in
Sıklığı
1.
2
163, 255
2
2.
3
2, 6, 18 (iki kez)
4
3.
4
87
1
4.
6
102, 106
2
5.
7
158
1
6.
9
31
1
7.
11
14
1
8.
13
30
1
9.
20
8, 98
2
10.
23
116
1
11.
27
26
1
12.
28
70, 88
2
13.
35
3
1
14.
39
6
1
15.
40
3, 62, 65
3
16.
44
8
1
17.
59
22, 23
2
18.
64
13
1
19.
73
9
1
 
……
…….
…….
 
507
1592
29
507 + 1592 + 29 + 2128 = 19x112
 
2. İletişim Duaları ‘’Salat’’:
     ‘’Salat’’ kelimesi Kuran’da 67 kez geçmektedir ve bu 67 geçişin sure ve ayet numaralarını topladığımızda, toplamı 4674 veya 19x246 eder (INDEX OF THE QURAN’a  [KURAN FİHRİSTİ'NE] bakınız).
 
3. Oruç (Siyam):
    Oruç buyruğundan 2:183, 184, 185, 187, 196; 4:92; 5:89, 95; 33:35, 35; & 58:4 ayetlerinde bahsedilmektedir. Bu sayıların toplamı 1387 veya 19x73’tür. Şu dikkate değerdir ki 33:35 oruçtan iki defa bahsetmektedir, birisi imanlı erkekler için, diğeri ise imanlı kadınlar için.
 
4. Zorunlu Bağış (Zekât): &
5. Mekke’ye Kutsal Hac Yolculuğu:
   İlk üç ‘’İslam Direği’’ tüm Müslüman erkek ve kadınlara zorunlu iken, Zekât ve Hac sadece gücü yetenler için hükme bağlanmıştır. Bu, Zekât ve Hac arasındaki ilginç matematiksel olguyu da açıklamaktadır.
 
     Zekât bağışından, 2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 5:12, 55, 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81; 19:13, 31, 55; 21:73; 22:41, 78; 23:4; 24:37, 56; 27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20 ve 98:5 ayetlerinde bahsedilmektedir. Bu sayıların toplamı 2395 eder. Bu toplam, bunu tam olarak 19’un katı yapmaz, 1 fazladır.
 
     Kutsal Hac Yolculuğu ise 2:189, 196, 197; 9:3 ve 22:27 ayetlerinde geçer. Bu sayıların toplamı 645 eder ve bu toplam, bunu tam olarak 19’un katı yapmaz; 1 eksiktir.
 
     Böylelikle, Zekât ve Hac, birlikte 2395 + 645 = 3040 = 19x160 toplamını verir.
 
KURAN’IN MATEMATİKSEL YAPISI
   Kuran’ın sureleri, ayetleri, kelimeleri ve harfleri sadece matematiksel olarak oluşturulmamıştır, aynı zamanda tamamen matematiksel olan insanüstü bir yapı halinde de düzenlenmiştir, diğer bir deyişle edebi içeriğin böyle bir düzenleme ile bir ilgisi yoktur.
 
    Kuran’ın fiziki yapısı tamamen matematiksel olduğundan, Kuran’da geçen sayıların da Kuran’ın 19 tabanlı koduna uygun olması beklenir.
 
    Kuran boyunca toplam 30 farklı sayı geçmektedir ve bu sayıların toplamı 19’un katı olan 162146’dır (162146 = 19x8534). Tablo 24, tekrarlar olmadan Kuran’da belirtilen tüm sayıları listelemektedir.
 
     Kuran’da sadece bir kez geçen sayılar şunlardır: 11, 19, 20, 50, 60, 80, 99, 300, 2000, 3000, 5000, 50000 ve 100000.
 
     Kuran’da, tekrarlarla birlikte geçen tüm sayılar 285 kez geçer ve bu sayı 19’un bir katıdır; 285 = 19x15.
 
Sure ve Ayetlerin Numaraları
    Kuran’ın sure ve ayetlerinin numaralandırma sistemi mükemmel bir şekilde korunmuştur. Sadece birkaç yetkisiz ve kolayca tespit edilebilen basımlar ilahi olarak korumalı standart sistemden sapmaktadır.
 
    Tüm surelerin numaralarını, her bir suredeki ayetlerin sayısını, ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde, tüm Kuran için Genel Toplam 346199, 19x19x959 eder. Tablo 25 bu verilerin kısaltılmış bir sunumudur. Böylelikle, tek bir sure veya ayetteki en ufak bir değişiklik bu sistemi tahrip ederdi. Tablo 16’da gösterildiği gibi, eğer sadece 29 başlangıçlı sureyi ele alırsak, bu benzer veri yine 19’a bölünen bir Genel Toplam verir. Bunu, başlangıçsız sureler için olan verinin de aynı zamanda 19’a bölünmesi takip eder.
 
Tablo 25: Sure ve Ayet Numaralarının 
Matematiksel Kodlaması
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
TOPLAM
1
7
28
36
2
286
41041
41329
-
-
-
-
9
127
8128
8264
-
-
-
-
113
5
15
133
114
6
21
141
----
--
---
-----
6555
6234
333410
346199
(19x19x959)
 
Tablo 24: Tüm Kuranî Sayılar
 
Sayı
Bulunma Yeri
Örneği
1
2:163
2
4:11
3
4:171
4
9:2
5
18:22
6
25:59
7
41:12
8
69:17
9
27:48
10
2:196
11
12:4
12
9:36
19
74:30
20
8:65
30
7:142
40
7:142
50
29:14
60
58:4
70
9:80
80
24:4
99
38:23
100
2:259
200
8:65
300
18:25
1000
2:96
2000
8:66
3000
3:124
5000
3:125
50000
70:4
100000
37:147
162146
(19x8534)
 
 
     Tablo 26, başlangıçsız 85 sureyle ilgili aynı verilerin kısaltılmış bir sunumudur.
 
     Şimdi sure ve ayet numaralarını içeren başka bir mucizeler kümesine bakalım.
 
   Sure numarasını, ardından bu suredeki ayet sayısını, ardından her bir ayetin numarasını ve son olarak ayet numaralarının toplamını yazın. Dolayısıyla Sure 1 adına, sure için 1, sonra ayet numaraları için 7, her bir ayet numarası için 1234567 ve son olarak ayet numaraları toplamı için 28 yazarsınız, yani 1 7 1234567 28. Sure 2 adına sayı şöyle olacaktır: 2 286 123456…286 41041. Aynısını tüm 114 sure için yapın ve ardından bu sayıları toplayın. Bu toplam, 759 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.
 
Tablo 26: 85 Başlangıçsız Surenin 
Matematiksel Kodlaması
Sure
No.
Ayet
Sayısı
Ayetlerin
Toplamı
 
TOPLAM
1
7
28
36
4
176
15576
15756
-
-
-
-
9
127
8128
8264
-
-
-
-
113
5
15
133
114
6
21
141
5733
3491
146842
156066
(19x8214)
 
Tablo 27: Sure, Toplam Ayet Sayısı, Ayet Numaraları &
Her bir Sure için Ayetlerin Toplamı
 
 
Sure
Sure, Ayet Sayısı,
Ayet Numaraları,
Ayet Numaraları Toplamı
1
17123456728
2
228612345……..28641041
-
-
114
114123456621
Toplam 759 basamaktır ve 19’un katıdır.
 
   Şimdi, bir suredeki ayetlerin toplam sayısını, ardından ayet numaralarının toplamını yazın ve tüm sayıları sola yaslayın. Örneğin, Sure 1’deki ayet sayısı 7’dir ve ayet numaralarının toplamı 28’dir. Böylelikle, Sure 1 için birleştirilmiş sayı 7 28, Sure 2 için 286 41041, Sure 3 için 200 20100 olacaktır; birleştirilmiş sayısı 6 21 olan Sure 114’e kadar böyle devam eder. Bu sayıların, Tablo 28'de gösterildiği gibi sola doğru yazıldığını unutmayın. Sonra bunları sağdan sola, her zamanki gibi toplayın. Bu sola yaslanmış sayıların toplamı 4,859,309,774 veya 19 x 255753146’dır.
 
     Son olarak, yukarıda yaptığınızın aynısını yapın (tüm sayıları sola yaslamaya devam edin), şu hariç; toplam ayet sayısı yerine her bir ayetin numarasını yazın. Örneğin, Sure 1 için olan sayı, yedi ayet numarasının (1234567), bu numaraların toplamı (28) ile birleştirilmiş halinden oluşur. Böylelikle, Sure 1 için birleştirilmiş sayı 1234567 28 olacaktır. Sure 114 için birleştirilmiş sayı 123456 21 olacaktır. Tablo 29 bu işlemi göstermektedir. Tüm bu sola yaslanmış sayıların toplamı 757 basamaktan oluşur ve hala 19’un bir katıdır.
 
Tablo 28: Her bir surenin ayet sayısı &
ayet numaralarının toplamı, sola yaslamış olarak
 
Sure
Toplam Ayet &
Ayetlerin Toplamı
1
728
2
28641041
3
20020100
-
-
114
621
 
4859309774=
19x255753146
 
Tablo 29: Ayet numaraları ve Ayet numaralarının Toplamı,
sola yaslanmış olarak
 
Sure
Ayet Numaraları &
Ayetlerin Toplamı
1
123456728
2
1234…28641041
-
-
114
12345621
Toplam 757 basamaktır & 19’un bir katıdır
 
İnsanüstü Sayısal Kombinasyonlar
     Kuran’daki her bir ayetin numarasını yazalım, önüne de her bir sure için bu suredeki ayet sayısını yazalım. Böylelikle, yedi ayetten oluşan Sure 1, 7 1234567 sayısı ile temsil edilecektir. Burada yaptığımız şey, ayet sayılarını yan yana yazarak uzun sayılar oluşturmaktır. Sure 2’yi temsil eden sayıyı bulmak için bu suredeki ayet sayısı olan 286, ardından her bir ayetin numarasını yan yana yazılmış şekilde yazarsınız. Böylelikle, Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 286 12345…284285286. İlk iki sureyi temsil eden iki sayı şunlardır:
 
7  1 2 3 4 5 6 7   &   286  1 2 3 4 5….284 285 286.
 
     İlk iki sureyi temsil eden bir sayı oluşturmak için bu iki sayıyı bir araya getirirsek, şu sayıyı alırız:
 
7  1 2 3 4 5 6 7  286  1 2 3 4 5.....284 285 286.
 
     Bu işlem, Kuran’daki her bir ayet yazılıncaya kadar devam ettirilir, böylece Kuran’daki her ayetin numarasını içine alan çok uzun bir sayı oluşur. Tüm Kuran’ı temsil eden sayı 19’un bir katıdır & 12692 basamaklıdır ki bu da 19’un bir katıdır.
 
7 1234567 286 12345…286 …5 12345 6 123456
BİRİNCİ Sayı: Bu çok uzun sayı 12692 (19x668) basmaktan oluşur ve Kuran’daki her bir ayeti içermektedir. Her bir suredeki ayet sayısı, ayetlerinin önünde yer almaktadır. Çok uzun sayıları bölen özel bir bilgisayar programı bu sayının 19’un katı olduğunu gösterdi.

 

     Her bir suredeki toplam ayet sayısını surenin başına koymak yerine, onu her surenin sonuna koyalım. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı 7 1234567 yerine şu şekilde gözükür: 1234567 7. Sure 2’yi temsil eden sayı 286 12345......284285286 yerine şu şekilde gözükür: 12345.....284 285 286 286. İlk iki sureyi temsil eden sayılar şu şekilde gözükür:
 
1 2 3 4 5 6 7  7  &  1 2 3 4 5.....284 285 286  286.
 
     İlk iki sureyi temsil eden bir sayı oluşturmak için bu iki sayıyı bir araya getirirsek, şu şekilde gözüken bir sayı elde ederiz:
 
1 2 3 4 5 6 7  7   1 2 3 4 5.....284 285 286  286.
 
    Sure başına düşen ayetlerin toplam sayısını her bir surenin sonuna koyduğumuzdan, numaralı ayetlerin toplam sayısını (6324) da Kuran’ın sonuna koymak zorundayız. Bu nedenle, son sureyi temsil eden son sayıları (123456 6) Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısı takip eder.
 
1 2 3 4 5 6  6  &  6234  > > >  1 2 3 4 5 6  6   6234.
    
    Tüm surelerin tüm ayetlerini bir araya getirdiğimiz zaman, 12696 basamaktan oluşan ve 19’un bir katı olan uzun bir sayı meydana gelir.
 
1234567 7 12345…286 286 12345 5…123456 6 6234
İKİNCİ Sayı: Her bir suredeki her bir ayetin numarasını, sure başına düşen ayet sayısı takip eder. Burada gösterilen en son 11 basamak son surenin 6 ayetidir, ardından onun ayet sayısı (6) gelir, ardından Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısı (6234) gelir. Bütün, çok uzun sayı, 19’un bir katıdır.
 
Şimdi her surenin numarasını dâhil edelim.
     Her suredeki her ayetin numarasını, ardından sure numarasını, ardından suredeki ayetlerin sayısını yazın. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 1 7. Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1 2 3 4 5......284 285 286 2 286. Son sureyi (No. 114) temsil eden sayı ise şu şekidle gözükür: 1 2 3 4 5 6 114 6. Tekrar, numaralı ayetlerin toplam sayısı (6234) en sona eklenir. Bu sayı, tüm Kuran’ı temsil eder, 19’un bir katıdır; şu şekilde gözükür:
 
1234567 1 7 12345...286 2 286 ...123456 114 6  6234
ÜÇÜNCÜ Sayı: Her ayetin numarası, ardından sure numarası, sonra bu suredeki ayetlerin sayısı. Numaralı ayetlerin toplam sayısı en sona eklenir. (12930 basamaklı) bu uzun sayı 19’un bir katıdır.

     

       Her suredeki toplam ayet sayısını sureden sonra koymak yerine, bunu surenin önüne koyalım. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı 1234567 1 7 yerine şu şekilde gözükür: 7 1234567 1 ve Sure 2’yi temsil eden sayı 12345.....284 285 286 2 286 yerine şu şekilde gözükür: 286 12345.... 284 285 286 2. Tüm Kuran’ı temsil eden bu çok uzun sayı 19’un bir katıdır.

 
7 1234567 1  286 12345…286 2…6 123456 114  6234
DÖRDÜNCÜ Sayı: Her bir suredeki ayetlerin toplam sayısını her bir ayetin numarası, ardından sure numarası takip eder. Yukarıda gösterilen son 14 basamak, son suredeki ayet sayısı (6), ardından altı ayetin numaraları (123456), ardından surenin numarası (114), sonra Kuran’daki toplam numaralı ayet sayısıdır.
(12930 basamaktan oluşan) bu çok uzun sayı 19’un bir katıdır.

    

     Şimdi, her suredeki her ayetin numarasını, ardından her sure için ayet numaralarının toplamını yazalım. Sure 1, 7 ayetten oluşmaktadır ve ayet numaralarının toplamı 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28’dir. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 28.

     Sure 2 için ayet numaralarının toplamı 41041’dir (1 + 2 + 3 + ... + 286). Böylelikle, Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 12345…284 285 286 41041.
 
      6 ayetten oluşan son sureyi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 123456 21, çünkü 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
 
     Tüm Kuran’ı temsil eden bütün sayı 12836 basamaktan oluşmaktadır ve 19’un bir katıdır. Şu şekilde gözükür.
 
1234567 28 12345...284285286 41041...123456 21
BEŞİNCİ Sayı: Her suredeki her ayet numarasını ayet numaralarının toplamı takip eder. Bu uzun sayı 12836 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.

 

   Dikkat çekici bir şekilde, eğer yukarıda gösterilen ‘’Beşinci Sayıyı’’ alıp ayet numaraları ile ayet numaralarının toplamını tersine çevirirsek, yani ayet numaralarının toplamını alıp surenin başına koyarsak, ortaya çıkan uzun sayı hala 19’un bir katıdır.
 
28 1234567 41041 12345…285286….21 123456
ALTINCI Sayı: Ayet numaralarının toplamını her bir surenin sonuna yerleştirmek yerine önüne yerleştirmek, 19’un bir katı olan (12836 basamaklı) uzun bir sayı meydana getirir.
 
 
   Hatta geriden gelerek yazıldığında, yani son sureden başlayıp ilk sure ile son bulacak şekilde surelerin sırası tersine çevrildiğinde ve her bir surenin ayetlerinden sonra ayet sayılarının toplamı yerleştirildiğinde, sonuç hala 19’un bir katıdır.
 
123456 21 12345 15..12345..286 41041 1234567 28
YEDİNCİ Sayı: Surelerin sırasını tersine çevirip—son sureden başlayıp ilk sure ile bitirerek—ve her ayetin numarası ile birlikte her sure için ayetlerinden sonra ayet sayılarının toplamı yazıldığında, sonuç 12836 basamaklı uzun bir sayıdır. Bu uzun sayı 19’un bir katıdır.

 

     Tüm Kuran için ayet numaralarının toplamını (333410), ardından numaralı ayetlerin toplam sayısını (6234), sonra sure sayısını (114) yazın. Her sure sonra kendi numarası ve ayetlerinin sayısı ile temsil edilir. Sure 1 ve 2’yi temsil eden sayılar 1 7 ve 2 286’dır. Kuran’ın tüm surelerini kapsayan tam sayı 474 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır—şu şekilde gözükür.
 
333410 6234 114 1 7 2 286 3 200..113 5 114 6
SEKİZİNCİ Sayı: Ayet numaralarının Genel Toplamını (333410) numaralı ayetlerin toplam sayısı (6234), sure sayısı (114), ardından sure numaraları ve her surenin ayet numaraları takip eder.
 
 
     Şimdi, ‘’Sekizinci Sayıda’’ gösterildiği gibi, sure numarası ile onun ayet sayısını tersine çevirelim. Böylelikle, ilk iki sureyi temsil eden sayılar 1 7 & 2 286 yerine şu şekilde gözükür: 7 1 & 286 2. Tam sayı yine 474 basamaklıdır ve hala 19’un bir katıdır. Şu şekilde gözükür:
 
333410 6234 114 7 1 286 2 200 3…5 113 6 114
DOKUZUNCU Sayı: Sure numarası ve ayet sayısını tersine çevirmek hâlâ bize 19’un bir katı olan uzun bir sayı verir.

 

     Eğer Sure 1 için ayet numaralarının toplamını (28), ardından Sure 2 için ayet numaralarının toplamını (41041) ve Kuran’ın sonuna kadar böyle devam ederek yazarsak ve ayet numaralarının Genel Toplamını (333410) en sona yerleştirirsek, sonuçta çıkan uzun sayı (Onuncu Sayı) 377 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.
 
28 41041 20100 …. 15 21 333410
ONUNCU Sayı: Kuran’daki her sure için ayet numaralarının toplamı yan yana yazılmıştır, ardından en sona ayet numaralarının Genel Toplamı (333410) yazılmıştır.
Bu (377 basamaklı) uzun sayı 19’un bir katıdır.

     

    Eğer Kuran’daki sure sayısını (114), ardından numaralı ayetlerin toplam sayısını (6234), ardından her surenin numarasını ve onların ayet numaralarının toplamını yazarsak, bu (612 basamaklı) son uzun sayı 19’un bir katıdır.

 
114 6234 1 28 2 41041 3 20100…113 15 114 21
ONBİRİNCİ Sayı: Sure sayısı, ardından numaralı ayetlerin toplam sayısı, sonra her surenin numarası ile onun ayet sayılarının toplamı 19’un katı olan (612 basamaklı) bu büyük sayıyı ortaya çıkarır.
     
    Herhangi biri, herhangi bir Kuranî parametrenin bu harika matematiksel kodla korunmadığını düşünebiliyorsa, o halde daha fazla parametreye bakalım.
 
   Eğer sure sayısını (114), ardından numaralı ayetlerin toplam sayısını, ardından tüm Kuran’daki ayet numaralarının Genel Toplamını (333410), ardından her surenin numarası ile onun ayetlerini yazarsak, sonunda 19’un katı olan (12712 basamaklı) büyük bir sayı ile karşılaşırız.
 
114 6234 333410 1 1 2 3 4 5 6 7...114 1 2 3 4 5 6
ONİKİNCİ SAYI
 
   Eğer her suredeki ayet sayılarını yan yana yazarsak, sonunda 235-basamaklı 19’un katı olan bir sayı ile karşılaşırız. Bunu yapmak için, Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısını (6234), ardından her suredeki ayet sayısını yazıp, sonra Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısı ile kapatın. En son uzun sayı şu şekilde gözükür:
 
6234
(toplam ayetler)
7 286 200 176
(İlk 4 sure)
….127….
(Sure 9)
5 4 5 6
(Son 4 sure)
6234
(toplam ayetler)
ONÜÇÜNCÜ SAYI
 
   Eğer Kuran’daki toplam numaralı ayet sayısını (6234), ardından sure sayısını (114), ardından her suredeki her ayetin numarasını yazıp sonra Kuran’daki toplam numaralı ayet sayısı ve sure sayısı ile kapatırsak, en son sayı 12479 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.
 
6234 114 1234567 12345…286…123456 6234 114
ONDÖRDÜNCÜ SAYI
 
   12774 basamaktan oluşan bir diğer uzun sayı, her suredeki her ayetin numarasını, ardından ayet sayısı eklenmiş her surenin numarasını yazarak oluşturulur. Sure 1, 7 ayetten oluşmaktadır ve toplam 1 + 7 = 8’dir. Bu nedenle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 8. Sure 2 ise 286 ayetten oluştuğundan Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 12345...286 288. Bu, Kuran’daki her sure için yapılır. Birleştirilmiş son sayı 12774 basamaklıdır ve 19’un bir katıdır.
 
1234567
8
(1+7)
12345….286
288
(2+286)
………123456
120
(114+6)
ONBEŞİNCİ SAYI
 
     Daha özel özellikler Ek 2, 9,19, 24, 25, 26, 29 ve 37’de verilmiştir.
 
İsrailoğullarından Bir Şahit [46:10]
İlan et: ‘Ya o Tanrı’dan ise ve siz de onu inkâr ettiyseniz? İsrailoğullarından bir şahit benzer bir olguya tanıklık etti ve iman etti, oysa sizler iman etme konusunda aşırı kibirlendiniz. Tanrı kötülere rehberlik etmez.’’ [46:10]
 
     Aşağıdaki alıntı, STUDIES IN JEWISH MYSTICISM’den (YAHUDİ MİSTİSİZMDE ÇALIŞMALAR) alınmıştır (Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank Talmage, eds., Page 88, 1982). Bu alıntı, Takva Ehli olan Haham Juda’nın çalışmasına atıf yapmaktadır (MS 12. Yüzyıl):
 
   Fransa’daki halk [Yahudiler], [sabah ibadetine] şu sözleri eklemeyi gelenek haline getirdiler: “ ’Ashrei temimei derekh [kutsananlar doğru yolu yürüyenlerdir] ve Kutsanmış bir hafızaya sahip olan bizim takva ehli Haham, onların tamamen ve düpedüz hatalı olduğunu yazdı. Bunların hepsi büyük sahteliktir, çünkü [sabah ibadetinin bu bölümünde] Kutsal İsim sadece on dokuz kez anılır…. ve benzer biçimde ‘Elohim kelimesini Ve-elleh shemut… pasajında on dokuz kez bulursunuz. Benzer şekilde, Israil’in ‘’oğullar’’ diye on dokuz kez çağırıldığını görürsünüz ve daha birçok başka örnekler mevcuttur. Tüm bu on dokuz grupları karmaşık bir şekilde iç içe geçmelidir ve sekizden fazla ciltte yer alan birçok gizemler ve özel anlamlar içermektedir. Dahası, bu bölümde 152 (19x8) kelime vardır.
 
 
Teşekkür
 
Tüm övgü ve teşekkürler, Kendi Kuran Mucizesinin şu zamanda vahyedilmesini irade eden Tanrı’ya aittir. Aşağıdaki şahısları ayırt etti ve bu önemli keşfin birçok bölümünü onlar aracılığıyla vahyederek kendilerini nimetlendirdi. Abdullah Arık, Mahmud Ali Abib, Lisa Spray, Edip Yüksel, İhsan Ramazan, Firuz Karmally, İsmail Bereket, Getut Adisoma, Ahmed Yusuf, Cesar A. Majul, Muhteşem Erisen ve Emily Key Sterrett.

 

Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown